คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 : เผยแพร่โดย :ธนพร กำบังภัย
ชื่อเรื่องการศึกษา : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าบง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้รายงาน : ธนพร กำบังภัย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ให้เป็นตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :เพ็ญนภา อินทรประเสริฐ
เกมการศึกษาเป็นเกมที่มีกฏ กติกา และวิธีการเล่นที่เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างมีหลักเกณฑ์ง่ายๆช่วยให้เด็กเกิดความรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เป็นการฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ รูปร่าง รูปทรง สี จำนวน ประเภท การหาความสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่ พื้นที่ ระยะ การเชื่อมโยงหาเหตุผล เพื่อช่วยในการขยายกรอบความคิด ไม่ยึดติดกับปัญหา หรือวีธีการแก้ปัญหาเดิมและคิดหาวิธีการ หรือแนวทางแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ให้เด็กได้รู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ศิร์วิชา ปั้นหยวก
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 : เผยแพร่โดย :วิทยา แสงคำไพ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสร้าง ชุดการเรียนการสอน สำหรับครูโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัย นายวิทยา แสงคำไพ โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมในการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการสร้างชุดการเรียนการสอน สำหรับครูโรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม (2) เพื่อตรวจสอบผลก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 : เผยแพร่โดย :นางสาวถนอมศรี แซ่เล้า
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเซตและการให้เหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา นางสาวถนอมศรี แซ่เล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ อำเภอกุดรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ความคงทนในการเร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :จิตรารัชต์ มาลัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อัศจรรย์พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 คน ภาคเร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 : เผยแพร่โดย :นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือก
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 48 คนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :พรนิภา พิรามวิทวัส
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตามรอยเมืองห้วยยอด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา พรนิภา พิรามวิทวัส ปีที่ศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตามรอยเมืองห้วยยอด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 : เผยแพร่โดย :ศรีพรรณ เพ็ชรดี
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ (ส32101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ (ส32101) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ต่อการเรียนวิชาสังคม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : เผยแพร่โดย :พิกุล โสภา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง รอบรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง รอบรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง รอบรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดการสอนรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม เรื่อง เพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์ สถานศึกษา : โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปีที่ศึกษา : 2552......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 : เผยแพร่โดย :เมธี จิตรทรัพย์
ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้รายงาน : นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ปีที่รายงาน : 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :วงศพัทธ์ จันทรเสนา
ผู้รายงาน : นายวงศพัทธ์ จันทรเสนา ปีที่รายงาน : 2559.......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 : เผยแพร่โดย :นายศักดา วงศ์วรนิรันดร์
ชื่อผู้วิจัย : ดร.ศักดา วงศ์วรนิรันดร์ ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผศ.ดร.แสงระวี ปัญญา ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว   ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อนุช แสงเจริญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :สกุณี นิยม
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "เรียนคอมกับครูสกุณี" นำเสนอสื่อบทเรียนออนไลน์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาได้ที่ http://tc.mengrai.ac.th/kruyuy/......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 : เผยแพร่โดย : วรวิทย์ คำหลวง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดสวนถาด ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการจัดสวนถาด ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ชื่อผู้ศึกษา : นายวรวิทย์ คำหลวง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ปาริฉัตร ชอบสว่าง
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนสูงเนิน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัย นายสมจิตร ยุเหล็ก ปีที่ศึกษา 2554 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :กัญจนา ศิริพฤกษ์
การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการรำ ชุด “รำวงมาตรฐาน” และตรวจสอบด้วยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนพร้อมทั้งทักษะการรำตลอดจนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการรำ ชุด “รำวงมาตรฐาน” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1ปีการพัฒนา 2558 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการรำ ช......
อ่านต่อ....