คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 : เผยแพร่โดย :ศรีพรรณ เพ็ชรดี
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ (ส32101) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ (ส32101) โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองเชียงราย ต่อการเรียนวิชาสังคม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :กานต์รวี จันธิมา
บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 : เผยแพร่โดย :เฉลิมศรี ไชยมงคล
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เพื่อประเมิน ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับสาระและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และเพื่อประเมินพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประชาก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : เผยแพร่โดย :เกสร แก้วประชุม
ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาโดยใช้รูปบาร์โมเดล เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางเกสร แก้วประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาโดยใช้รูปบาร์โมเดล เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :มาณี ศรีชัยอินทร์
รายงานผลการพัฒนาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม DeskTop Author 5.6.1 Professional กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม DeskTop Author 5.6.1 Professional กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :นิภาพร ผ้าเจริญ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา นางนิภาพร ผ้าเจริญ ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต รายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 : เผยแพร่โดย :วารินทร์ กาบแก้ว
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : พรสวรรค์ จันทร์เล็ก สาขาวิชา : ภาษาไทย ปีการศึกษา : 2557 สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :ปัทธวดี บ่ายเที่ยง
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีทักษะในการทำงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำโครงงานได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
: เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
ชื่อวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tenses สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 : เผยแพร่โดย :นางแสงพลอย อุตส่าห์
การศึกษา ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :มยุรี แก้วศรีมล
การพัฒนากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้สื่อธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าทอง นางมยุรี แก้วศรีมล ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดท่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 : เผยแพร่โดย :
การรายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านสันธาตุ ปีการศึกษา 2554 ขอบเขตของการประเมินด้าน ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณสุขภาพโรงเรียนบ้านสันธาตุ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 19 คน ครู จำนวน 2 คน ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 : เผยแพร่โดย :อัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่าง ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ครู จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 : เผยแพร่โดย :กวีกานต์ ทรัพย์เจริญ
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปปา ผู้ทำวิจัย : นางกวีกานต์ ทรัพย์เจริญ ปีที่วิจัย : 2554 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด รักเมืองตรัง ร่วมกับการเรียนรู้แบบซิปปา โดยนักเรียนมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยไม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกลิ้นมังกรเพื่อประดับ อาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : อุทัย ปัญญาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีที่ศึกษา : 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกลิ้นมังกรเพื่อประดับอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ชลทิชา ชัยชนะ
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพานพิทยาคม ชื่อผู้ศึกษา : นางชลทิชา ชัยชนะ หน่วยงาน : โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีการศึกษา : 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 : เผยแพร่โดย :นายสัญญา โตสุรัตน์
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสาระความปลอดภัยในชีวิต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สาระความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 : เผยแพร่โดย :อทิยา หีมเหม
เรือง การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรืjอง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL กลุ ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ ชือผู ้สอน นางจุรี ดําอ่ อน ปี การศึกษา ๒๕๕๕ บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนเรื อง โดยใช้รูปแบบการเรียนกา รสอนแบบ CIPPA MODEL กลุ ่ มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั / นประถมศึกษาปี ที ๕ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพือศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึ ก ทักษะร ่ วมก ั บการเรี ยนแบบร ่ วมมือ เพื อการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั / น ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อาภัตยา โต๊ะงาม
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยชุดกิจกรรม......
อ่านต่อ....