คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :กมลชนก สิงห์ละคร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย นางนฤมล ขันประกอบ ปีที่วิจัย 2554......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
: เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นันทิดา บุญเพียร
คำนำ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และ ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เป็นแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น เพื่อฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และ ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ให้กับผู้เรียน เป็นการพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แบบฝึกทักษะนี้ประกอบด้วย ค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นภาพร แสนอินทร์
ชื่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อผู้วิจัย นางสาวนภาพร แสนอินทร์ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านยอกขาม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพแล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :สิบเอกประเวศ พรหมเทศ
โรงเรียนบ้านโป่งพระบาทร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหาจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อหาจุดอ่อน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ซึ่งพบปัญหาหลายด้านที่ลดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน เช่นอาคารสถานที่โรงเรียนขาดการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน บรรยากาศในโรงเรียนไม่น่าอยู่ ไม่มีสื่อการเรียนที่ทันสมัยและเพียงพอ ขาดการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนขาดความมั่นใจต่อโรงเรียน ส่งผลให......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 : เผยแพร่โดย :ประภาภรณ์ สินเจริญ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางประภาภรณ์ สินเจริญ ปีที่ศึกษา 2556 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ และควา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :โสภิดา
ชื่อผลงาน การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้การจัดประสบการณ์ประกอบ ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ชื่อผู้วิจัย โสภิดา โพธิ์วิจิตร หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้การจัดประสบการณ์ประกอบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 : เผยแพร่โดย :สุธิพงษ์ ใจแก้ว
บทคัดย่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 : เผยแพร่โดย :จุฑามาศ อภัยโรจน์
การศึกษาเรื่องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด อวัยวะในระบบร่างกาย สัตว์และมนุษย์ ประกอบรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด อวัยวะในระบบร่างกาย สัตว์และมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 : เผยแพร่โดย :นางนาตยา พรมเทศ
การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้นักเรียนได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 : เผยแพร่โดย :นิภาภรณ์ ธนัญชัย
ชื่อผู้รายงาน : นิภาภรณ์ ธนัญชัย ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ สถานศึกษา : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา : 2554......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน บทเพลงประกอบภาพแบบบูรณาการ ชุด รุ่งอรุณแห่งความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวฐิติพันธุ์ จันทร์แก้ว หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 : เผยแพร่โดย :จารุณี พรรณรังษี
แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ( สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา ) สาระที่ควรเรียนรู้ บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก แผนที่ 3 หน่วย วันปีใหม่ เรื่อง บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ( เวลา ประมาณ 20 นาที )......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 : เผยแพร่โดย :ทวี นุกาศ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์บทประยุกต์ก่อนเรียน-หลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบทประยุกต์ การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง แบบ 1 กลุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 : เผยแพร่โดย :นางภาวิณี สุขสวัสดิ์
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โดยการบริหารอย่างเป็นระบบ ของวงจรเดมมิ่งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครื่อข่าย ชื่อผู้วิจัย : ภาวิณี สุขสวัสดิ์ หน่วยงานที่สังกัด : โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานวิธีดำเนินงานและผลของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัชรี คงพันธ์
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ขนมไทยเพื่อสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพัชรี คงพันธ์ โรงเรียน : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา : 2551 ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา : รองผู้อำนวยการวันทนา ชูช่วย ครูทวีป วงศ์ชาลีกุล ครูมารุต ชูติระกะ ครูวัญชลี ด่านพนัง ครูพรเพ็ญ สันธิราษฎร์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 : เผยแพร่โดย :พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางสุนันท์ วชิรมนตรี ปีการศึกษา พ.ศ.2555 – 2556 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารที่สร้างและพัฒนาขึ้นส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน โดยกลุ่มตัว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ดอกอ้อ เทพจักร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles : 5Es) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน(ว31103) ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 : เผยแพร่โดย :บุญเพิ่ม จอมใจหาญ
ผู้วิจัย นายสมบัติ ประมวล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 ปีที่วิจัย 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :นิภา บุญทอง
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปงเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นิภา บุญทอง ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปงเคียน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : 2......
อ่านต่อ....