คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 : เผยแพร่โดย :กัญจน์ปพฤกษ์ ทิพยวงศ์
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในชีวิต ประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ชื่อผู้ศึกษา นางกัญจน์ปพฤกษ์ ทิพยวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
ศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 : เผยแพร่โดย :สายรุ้ง โหนขุนทด
เสียงไก่ขันปลุก รีบลุกทันใด ล้างหน้าสดใส ตั้งใจช่วยงาน ช่วยแม่เก็บกวาด สะอาดทั่วบ้าน คุณย่าใช้วาน งานเก็บใบตอง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :ประวีณ์ณุช อิทธิกุลเสฏฐ์
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ของนักเรียน โดยการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :นายบัญชา ทองสา
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดสื่อประสม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการปฏิบัติ เป่าขลุ่ยไทย และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยไทย วิชาดนตรี ศ 16101 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาค้นคว้า นายบัญชา ทองสา สังกัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :รัฐเขต
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ปฏิบัติถูกวิธีชีวีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ศึกษา : นายรัฐเขต ศรีเกื้อกูล สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : เผยแพร่โดย :ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ The Teachers Development for Encourage Instructional Learning of Analytical Thanking อดุลย์เดช ฐานะ Aduldath Tana......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 : เผยแพร่โดย :บุญเทพ พิศวง
บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context) ของโครงการเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาครูโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายด้านการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ และความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาครูอย่างตอเนื่อง 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการเกี่ยวกับความพร้อม ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระยะเวลา 3) ประเมินกระบวนการ (Process)......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :กำพล กุมหาชัย
ผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด สวนไผ่เป๊าะ (หน่อไม้นอกฤดูกาล) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด สวนไผ่เป๊าะ (หน่อไม้นอกฤดูกาล) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 : เผยแพร่โดย :นายธีระวัฒน์ สุทธินนท์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางบุญญา กลิ่นจันทร์ ปีการศึกษา 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 : เผยแพร่โดย :ครองสิน ถีระแก้ว
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน อนุบาลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาคเรียนที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 : เผยแพร่โดย :วิทยากร ยาสิงห์ทอง
ชื่อผู้วิจัย นายพูนสิทธิ์ บุตรเสน สถานที่ดำเนินการวิจัย โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 ปีที่วิจัย 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 : เผยแพร่โดย :บุญเดือน คูสุวรรณ
ผลการสอนภาษาฝรั่งเศส โดยใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :กนกศักดิ์ เนียมสุ่ม
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ชุด ชีวิตที่สดใส ผู้ศึกษา นายณัฐวุฒิ แรงขิง โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 : เผยแพร่โดย :นิตยา ศรีดารา
ทินการ กัลยาวงษ์. 2557. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 และนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อาณิชยา วรรณา
ผู้วิจัย : นางสาวอาณิชยา วรรณา ปีที่วิจัย : 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 : เผยแพร่โดย :พรชนก คำดี
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกชาเมี่ยงที่บ้านโป่งน้ำร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา:พรชนก คำดี ปีการศึกษา : 2556 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกชาเมี่ยงที่บ้านโป่งน้ำร้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
จันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 : เผยแพร่โดย :นุวัฒน์ ทะจันทร์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พันธะไอออนิกและพันธะโลหะ รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 : เผยแพร่โดย : วรวิทย์ คำหลวง
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดสวนถาด ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการจัดสวนถาด ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ชื่อผู้ศึกษา : นายวรวิทย์ คำหลวง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 : เผยแพร่โดย :ปยุต
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน จำนวน 141 คน โดยมีขอบข่ายของการศึกษาเป็นการประเมินการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านต่อ....