คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
178248  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ประภาพร ทุ่งภักดี
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์ .....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางประภาพร ทุ่งภักดี ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนเอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ประภัสสร ชัยวงค์
เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร ชั้นป.....
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียน มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เชื่อมโยงความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ณัชปภา รู้น้อม
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 หน่วยการเรียนรู้ท.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Reading for daily life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23101 หน่วยการเรียนที่ 1 Reading for daily life 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :สมศักดิ์ แข่งขัน
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่องสืบสานตำนานชนเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ .....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่องสืบสานตำนานชนเผ่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : นายสมศักดิ์ แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา : 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางนงลักษณ์ เพลินสุข
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางนงลักษณ์ เพลินสุข ปีการศึกษา : 2559 การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :สายใจ แก้วเป็ง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยขม ผู้รายงาน : นางสายใจแก้วเป็ง ปีที่ศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้ กระบวนการสืบเ.....
ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนงำเมือง วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษา นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :อนุชิต ไชยชมพู
เรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และนักเรียนกลุ่มควบคุม ที่ได......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ภักพิง พิลาลัย
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รายวิ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส 14102) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวภักพิง พิลาลัย ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นายธีรยุทธ ใจกล้า
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา : นายธีรยุทธ ใจกล้า ปีการศึกษา : 2559 การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางมยุรี มะกาว
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) โดยใช้.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (สัตว์) โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านยางขาม ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นัก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวภักพิง พิลาลัย
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รายวิ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ภักพิง พิลาลัย
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รายวิ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ท้องถิ่นของเราและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ (ส 14102) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอมรรัตน์ หนึ้งวงค์ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเป็นช่วงสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :จงลักษณ์ เรกระโทก
เรื่อง : รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา.....
เรื่องที่รายงาน : รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด จักรกลของร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจงลักษณ์ เรกระโทก ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอ บ่อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีที่รายงาน : 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กิจขจร สุนทรสวัสดิ์
เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสาวจินตนาภรณ์ ภาษาดี ปีที่รายงาน 2560 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษา อังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กนกพร นันแก้ว
เรื่อง : ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสาวกนกพร นันแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานศึกษา โรงเรียนยางวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ธีระวัฒน์ คำชุ่ม
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จั.....
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2559 ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพาน-พิทยาคม รวมทั้งสิ้น 3,932 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทธิยา แสนจำสาร
เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะกา.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางสาวภัทธิยา แสนจำสาร ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2559 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง สถิติ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุจิตตรา จันเอียด
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.....
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Reading English Through ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา นางสุจิตตรา จันเอียด ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2559 การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Reading English Through ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/104 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง