คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
178879  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :พิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย: นางพิมพ์ชนกต์ สัญนุจิตต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ สถานบัน: โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม ปีการศึกษา: 2559 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กำหนดการ เชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : เผยแพร่โดย :นายภาวัต เต่านันท์
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Applicat.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Application Aurasma กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ หลังการใช้ชุดกิจกรรมกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ บูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วย Application Aurasma และ (3) เพื่อศึกษาความพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวอชิรญาณ์ แสงติ๊บ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย .....
บทคัดย่อ เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้ หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวอชิรญาณ์ แสงติ๊บ ปีที่ศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง และเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :สุภัทธา จริตรัมย์
เรื่อง : การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจ.....
ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสุภัทธา จริตรัมย์ ปีที่รายงาน 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา เรื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :ธวัลรัตน์ สุวรรณ
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของ.....
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกวาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกวาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา สงกรานต์ แก้ววัน ปีที่ทำการศึกษา 2558 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกวาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกวาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :ดุษฎี บรรพชาติ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระก.....
บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ตรีนุช สมแก้ว
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกิจกรรมกลุ่มแผน.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกิจกรรมกลุ่มแผนผังความคิด และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกิจกรรมกลุ่มแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 4/3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา อ31201 (ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว) จำนว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :แสงดาว เมืองใจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา.....
แบบฝึ กทั กษะเรื่องการอ่านและเขี ยนค าที่มี ตั วสะกดตรง มา ตรา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๑ เล่มที่ ๑ การอ่านและเขี ยนค าที่มี ตั วสะกดตรงมาตรา แม่ กง จั ดท า ขึ้ นเพื่อแก้ ปั ญหาการอ่านและเขี ยนค าที่มี ตั วสะกดตรงมาตรา แม่กง ไม่ถู กต้ องของนั กเรี ยน เนื่องจากนั กเรี ยนส่วนใหญ่ยั งขาดทั กษะใน ด้านการอ่านและการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เรียนเรื่องค าที่มี ตัวสะกดตรงมาตราไปหลาย ๆ มาตราแล้ว เกิดความสั บสน น าไปใช้ ปะปน และสลั บกั นไปมา แยกไม่ได้ ว่าควร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สายทิพย์ ผิวแดง
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสายทิพย์ ผิวแดง ปีการศึกษา : 2559 การดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน การเขียนคำค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จิราภร ก้างออนตา
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุมชนบ้.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Our Daily Life English เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Our Daily Life English และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Our Daily Life English ประชากรป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ตรีนุช สมแก้ว
เรื่อง : รายงานการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมโดยกิจกรรมกลุ่มโครงงานภาษ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มโครงงานภาษาอังกฤษ ในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน การเรียน รายวิชา อ 31102 (ภาษาอังกฤษ 8) ประชากรได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมปีการศึกษา 2558 จำนวน 49 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา อ31102 (ภาษาอังกฤษ 8) จำนวน 25 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ปิ่นแก้ว จำเริญราช
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวปิ่นแก้ว จำเริญราช ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :เผด็จ ลาวตุม
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียง ตามหลักปร.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) ผู้ศึกษา นายเผด็จ ลาวตุม สถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วิไลรัตน์ อุระมา
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน .....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 English in Daily Life เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 5 English in Daily Life และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะพัฒนาก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :มารุต ลือชา
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชื่อผู้ศึกษา : นายมารุต ลือชา ปีการศึกษา : 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รัตนรัตน์ ธนกาญจน์สิริภัค
เรื่อง : รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเร.....
ผู้วิจัย : นางรัตนรัตน์ ธนกาญจน์สิริภัค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นพฤทธิ์ ก้อนใจ
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระก.....
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อสุขภาพ กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ประภาพร ทุ่งภักดี
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางประภาพร ทุ่งภักดี ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนเอกสารประกอบการเรียน ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :ประภาพร ทุ่งภักดี
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์ .....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101 วิชางานประดิษฐ์ จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางประภาพร ทุ่งภักดี ปีการศึกษา : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนเอกสารประกอบการเรียน รหัส ง 15101วิชางานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระก......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/105 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง