คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
179647  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย จุฑาทิพย์ การดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย จุฑาทิพย์ การดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย เยาวเรศ ผิวเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจุบันและปัญหาด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) สร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก การอ่านอย่างต่อเนื่อง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2559 บทคัดย่อ การประเมินโครงการอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย เพื่อเสร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก”.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้วิจัย นางวัลยา ดาษนิกร หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “อยุธยารำลึก” รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน”.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ผู้วิจัย นางวัลยา ดาษนิกร โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาบทบาทสมมุติประกอบเพลง “ตามคำพ่อสอน” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างค่านิยมความเป็นพลเมืองดี รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์.....
ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา นางสาวเจตสริน ชูศรี ¬ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดพิชิตสมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์.....
ชื่อวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ “ มาเรียนรู้ทศนิยมกันเถอะ” โดยใช้การเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวเจตสริน ชูศรี ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ “มาเรียนรู้ทศนิยมกันเถอะ” โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รวีวรรณ เตวี
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร.....
การวิจัยในเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันโดยใช้กิจกรรมการมอบหมายงานเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันโดยใช้กิจกรรมการมอบหมายงานเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ คะแนนก่อนและหลังการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน ชูสง หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง รายวิช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางพจมาน ชูสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วรรธนันท์ วันดี
เรื่อง : ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด บทบาทหน้าที่เด็กดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววรรธนันท์ วันดี ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกลิ้นมังกรเพื่อประดับ อาคารสถาน.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกลิ้นมังกรเพื่อประดับ อาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา : อุทัย ปัญญาทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีที่ศึกษา : 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกลิ้นมังกรเพื่อประดับอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา : จำนันท์ วงศ์ลังกา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดงมะดะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีที่ศึกษา : 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ ึ7 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :เยาวเรศ ฟองคำ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางเยาวเรศ ฟองคำ ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของ เด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยเศษวัสดุจากธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) และเพื่อเปรียบเทียบ ผลการพัฒนาพ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวจุฑามาศ เวียงคำ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Grammar in U.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ15101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Grammar in Use ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงเคียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางนิรัชรา ปัญญาบุญ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวานชั้นอนุบาล ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านรวมมิตร ชื่อผู้ศึกษา : นางนิรัชรา ปัญญาบุญ ปีการศึกษา : 2559 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวานของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นช่วงสัปดาห์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ยุพเรศ บุตรสิงห์
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประ.....
ผู้เขียน ยุพเรศ บุตรสิงห์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุริยา บุดดี
เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ (EBA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแร.....
ชื่อผู้วิจัย : นายสุริยา บุดดี ปีที่ทำการวิจัย : 2559 บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบ อิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านกระบวนการและผลลัพธ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าสัมฤทธิผลทางเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สพม.36
เรื่อง : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางสาวมนัญชยา จัน.....
บทเรียนสำเร็จรูปชุดการสร้างคำในภาษาไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/106 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง