คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
181210  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :เสาวภา ภู่จีน
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General En.....
ชื่อรายงาน รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสาวเสาวภา ภู่จีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่า......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รุ่งนภา จันทร์เลน
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษา : ชัยวัฒน์ สกุลวิไล ปีการศึกษา : 2559 ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จุฬารัตน์ จินะแก้ว
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เสียง.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่อง เสียง ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมมานำเสนอ มีการวิพากษ์เพื่อปรับปรุงผลงาน และสรุปเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ธิดารัตน์ ใจนวล
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียน.....
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกโหระพาในภาชนะ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :นิตยา ชัยภูวนารถ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด .....
บทคัดย่อ เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวนิตยา ชัยภูวนารถ ปีที่ศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษ¬าผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อของจริงระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :แพร สะโง้
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การ.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา : วริยา ศรีสุวรรณภรณ์ ปีการศึกษา : 2559 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกแคคตัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ยะฮารา มะดีเยาะ
เรื่อง : ชื่อเรื่อง การรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กล.....
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวยะฮารา มะดีเยาะ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้ามขวานไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอยพระบาทด้าม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :อาลิณี เหมตระกูลศิริ
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้.....
ผู้วิจัย นางสาวอาลิณี เหมตระกูลศิริ ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็.....
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ณัฐฐิญา หล้าคอม
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 รหัส ว22102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผู้รายงาน นางสาวณัฐฐิญา หล้าคอม ปีที่รายงาน 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :สมทรง วิชัยดิษฐ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศิลปะ 6 รหัสวิชา ศ33102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางสมทรง วิชัยดิษฐ ปีที่ทำการวิจัย 2559 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศิลปะ 6 รหัสวิชา ศ33102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ศิลปะ 6 ร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (.....
ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ (5Es) เรื่อง สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง วิชาประวัติศาสตร์ (ส21104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผู้ศึกษา นางสาวพัชรพร ธนะขว้าง ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :อัญชิษฐา เทพท้าว
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรี.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :ชิดชนก ศรีธนะ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรี.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนมูล สำนักงานเขตพื้นที่กา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กัมปนาท เกษแก้ว
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์ (Harrow.....
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของ แฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional Model for Psychomotor Domain) รายวิชาเพิ่มเติม ง 30241 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : ..... บทคัดย่อ การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของแฮร์โรว์ (Harrow’s Instructional......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :มัทธนา พรหมเผ่า
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชา.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นิศาสินี พาสอน
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางนิศาสินี พาสอน ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ที่หลากหลาย และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมแล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุริยา บุดดี
เรื่อง : ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : ผลการใช้กิจกรรมโครงงานประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงคำโดยวิธีก.....
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ณรงค์ เรืองวิลัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม .....
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในด้านสภาพแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัย(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ในปีการศึกษา 2559 โดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินโครงการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจั......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/108 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง