คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
180631  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นิศาสินี พาสอน
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจั.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางนิศาสินี พาสอน ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายทักษะระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ที่หลากหลาย และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยรวมแล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุริยา บุดดี
เรื่อง : ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SSCS เรื่องพลังงานไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : ผลการใช้กิจกรรมโครงงานประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงคำโดยวิธีก.....
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวฤชุตา จันต๊ะคาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ณรงค์ เรืองวิลัย
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม .....
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในด้านสภาพแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัย(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ในปีการศึกษา 2559 โดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประเมินโครงการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นฤมล แสงจันทร์
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึก.....
ผู้ศึกษา : นางนฤมล แสงจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 : เผยแพร่โดย :เกษร อ่งดา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลป.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางเกษร อ่องดา ปีการศึกษา : 2558 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยจำแนกรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :สุจีรา ศรีนิล
เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็.....
รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :นิเทศ รักษา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวนิเทศ รักษา ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ และ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งรายพฤติกรรมและในภาพรวมก่อนและ หลังการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :ธิรดา ชื่นชม
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกท......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :ฤชุตา จันต๊ะคาด
เรื่อง : โครงงานคุณธรรม “เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”(Stop Drinking Stop sm.....
กลุ่ม Moral Knight โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นางสาวสกุลทิพย์ หาญสูงเนิน เด็กหญิงณัฐนพิน คำแสน นางสาวณัฐรดี ดีมาก เด็กหญิงปนิดา มาไกล นางสาวพฤนท์ภิตา บัวติ๊บ พระสงฆ์ที่ปรึกษา พระไกรสรณ์ ปัญญาวัฑฒโก เจ้าอาวาสวัดบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้บริหารที่ปรึกษา นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ครูที่ปรึกษา ครูฤชุตา จันต๊ะคาด กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :จรรยา สวามิวัสดุ์
เรื่อง : ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ กลุ่มสาระกา.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีที่ภาคภูมิใจ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 8 คน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :วันทนา ก้อนแก้ว
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจก.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางวันทนา ก้อนแก้ว ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 25......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :ยุเรศ พรหมมินทร์
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสื่อประสมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรี.....
ผู้ศึกษา นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวปุณยนุช เสนาวนา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวปุณยนุช เสนาวนา ปีการศึกษา : 2559 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ระหว่างการจัดกิจกรรมเป็นช่วงสัปดาห์ในภาพรวมและรายพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : เผยแพร่โดย :รุ่งสุรีย์ ช่างปรุง
เรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่องจำนวนจริง ของนักเรียนช.....
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่องจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมโดยใช้แบบฝึก ทักษะคณิตศาสตร์กับการสอนปกติ ผู้ศึกษา รุ่งสุรีย์ ช่างปรุง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ปีที่ทำการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางพิมพ์มาดา บุญทา
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช.....
การรายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้นิทานเชิงคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้นิทานเชิงคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โดยใช้นิทานเชิงคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการใช้นิทาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วุฒิชัย ลาวัณย์
เรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา : นายวุฒิชัย ลาวัณย์ ปีการศึกษา : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย จุฑาทิพย์ การดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย จุฑาทิพย์ การดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย เยาวเรศ ผิวเหมาะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจุบันและปัญหาด้านทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) สร้างและพัฒนาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/107 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง