จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6411072 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2174 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
66 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)การบริหารพัสดุแบบมืออาชีพ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา) ถามตอบ ปัญหางานพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ความสำเร็จของงานบริหารพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
92 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ระเบียบพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผอ.มจว.26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี (การยกระดับคุณภาพในมิติโรงเรียนมาตรฐานสากล)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๒26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๑26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย 26 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
111 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6 ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบของ สทศ22 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งเผยแพร่ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี5622 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งสทศ. ประกาศการแก้ไขปัญหาการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดวิชา 20022 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูธุรการ)20 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาน การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา19 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ19 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์18 กุมภาพันธ์ 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน)17 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนวาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดาราศาสตร์และครุภัณฑ์ดนตรี14 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
106 ครั้งสทศ.จัดสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย14 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( ภาษาไทย ) จำนวน ๑ อัตรา (แก้ไข)13 กุมภาพันธ์ 2556เวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คอมฯ,อุตฯศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์12 กุมภาพันธ์ 2556วาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาตร์11 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2555 ม.211 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งการขอใชช้บัญชีสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยจาก สพม.๓๖ ไปบรรจุ ส่วนราชการอื่น11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกโควตาร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 255611 กุมภาพันธ์ 2556ศกม.35
127 ครั้งทุนปวส.7 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม
116 ครั้งแบบประเมินโรงเรียนต้นแบบนิเทศภายใน6 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
127 ครั้งสรุปข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (วันที่ 3 ก.พ. 56)4 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตาเข้าศึกษาชั้นม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปี25564 กุมภาพันธ์ 2556ศกม.35
109 ครั้งประกาศสอบราคาหนังสือเรียนฟรี 15 ปี4 กุมภาพันธ์ 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งสรุปข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (วันที่ 2 ก.พ. 56)3 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งONET7 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบ ปีการศึกษา 25552 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งวิธีรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าสอบหลังสอบเสร็จแต่ละวิชา การสอบ O-NET ชั้น ม.3 (ใหม่)2 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์1 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายขนม เบเกอรี่ นม ผลิตภัณฑ์จากนม รร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศจัดหาผู้จำหน่ายอาหารในโรงเีรียนดำรงราฏษร์สงเคราะห์ประจำปีการศึกษา 25561 กุมภาพันธ์ 2556ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก และมีสิทธิ์สอบฯ31 มกราคม 2556ศกม.35
127 ครั้งแบบใบสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง วิทย์-คณิต (คณิตศาสตร์) ครั้งที่ ๓30 มกราคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/44 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36