จำนวนผู้ใช้งาน 27 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6429854 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2195 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรายการงบลงทุน(ค่าครุุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบ 2555-2556 แต่ละโรงเรียน7 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งภาวนาจริยธรรมประยุกต์5 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
117 ครั้งส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ(แท็บเลตและโทรทัศน์สี)5 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกสังคมศึกษา5 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ชวนคิด พาทำ ผลงานวิชาการเพื่อกา5 มีนาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูธุรการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม4 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
124 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สิ่งก่อสร้าง4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูธุรการ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม1 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
109 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
75 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๕27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๔27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๓27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๒27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
120 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๑27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)ปัญหาพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
74 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)การบริหารพัสดุแบบมืออาชีพ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา) ถามตอบ ปัญหางานพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ความสำเร็จของงานบริหารพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ระเบียบพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผอ.มจว.26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี (การยกระดับคุณภาพในมิติโรงเรียนมาตรฐานสากล)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๒26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๑26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย 26 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
120 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6 ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบของ สทศ22 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งเผยแพร่ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี5622 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งสทศ. ประกาศการแก้ไขปัญหาการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดวิชา 20022 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูธุรการ)20 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาน การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา19 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ19 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์18 กุมภาพันธ์ 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน)17 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนวาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดาราศาสตร์และครุภัณฑ์ดนตรี14 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
114 ครั้งสทศ.จัดสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย14 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( ภาษาไทย ) จำนวน ๑ อัตรา (แก้ไข)13 กุมภาพันธ์ 2556เวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คอมฯ,อุตฯศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์12 กุมภาพันธ์ 2556วาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/44 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36