จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6411068 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2174 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา2555 22 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีนและวิชาเอกฟิสิกส์ 22 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
122 ครั้งเกณฑ์การคำนวณอัตรากำลังครู ตามที่ ก.ค.กำหนดไว้เดิม22 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและบ้านพักนักเรียน20 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 20 มีนาคม 2556เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ20 มีนาคม 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
114 ครั้งประกาศสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว20 มีนาคม 2556เชียงม่วนวิทยาคม
118 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 255619 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง19 มีนาคม 2556เชียงของวิทยาคม
127 ครั้งคู่มือฝึกอบรมผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน19 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก เคมี18 มีนาคม 2556ดอนศิลาผางามวิทยาคม
127 ครั้งประกาศแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 อำเภอ 1ทุน15 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
114 ครั้งประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ครั้งที่ 315 มีนาคม 2556เวียงชัยวิทยาคม
127 ครั้งขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์15 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บแล๊ต)พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี 13 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่การเงิน13 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูขาดแคลนในสถานศึกษา)รายวิชาภาษาอังกฤษ1อัตรา(ใหม่)13 มีนาคม 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งแบบสำรวจการติดตามข้อมู่ล การดำเนินงานตามนโยบายปีการศึกษาปี 5612 มีนาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งห้องสอบพะเยา 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งห้องสอบเชียงราย 1อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งตารางสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน12 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ11 มีนาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
127 ครั้งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา11 มีนาคม 2556ปงพัฒนาวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต)ฯ11 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)11 มีนาคม 2556ภูซางวิทยาคม
127 ครั้งประกาศยกเลิกสอบราคาครุภัณฑ์แท็บแล๊ตและโทรทัศน์สี11 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี8 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศยกเลิกสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี8 มีนาคม 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งรายการงบลงทุน(ค่าครุุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบ 2555-2556 แต่ละโรงเรียน7 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
46 ครั้งประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งภาวนาจริยธรรมประยุกต์5 มีนาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
109 ครั้งส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ(แท็บเลตและโทรทัศน์สี)5 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกสังคมศึกษา5 มีนาคม 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ชวนคิด พาทำ ผลงานวิชาการเพื่อกา5 มีนาคม 2556แม่ต๋ำวิทยา
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูธุรการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม4 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
116 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
122 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สิ่งก่อสร้าง4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูธุรการ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม1 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
103 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
81 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๕27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๔27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๓27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๒27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๑27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)ปัญหาพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36