คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
44,034  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ลัดดาวรรณ ศรีฉิม
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชา ง30201 เทคโนโ.....
บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site รายวิชา ง30201 เทคโนโลยี 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและห......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : เผยแพร่โดย :อำภา บุญสืบ
เรื่อง : บทคัดย่อ.....
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน :นางสาวอำภา บุญสืบ ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีที่ศึกษา :2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การวิจักษ์ว.....
แบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง เป็นสื่อประกอบการการดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย2 วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 (E1/E2) (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย2 วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง (3) เพื......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สิริลักษณ์ สิงขรณ์
เรื่อง : การสร้างเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 ง20204 เรื่อง การสร้างเกม.....
ชื่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 ง20204 เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ สิริลักษณ์ สิงขรณ์ สังกัด โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 ง20204 เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จิตติพร เชื้อเมืองพาน
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด ส.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :ทิพาพร ศรีสุธรรม
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานประดิษฐ์ ชุด สืบสาน ภูมิปัญญาท้อง.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานประดิษฐ์ ชุด สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสวิชา ง30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระ การเรียนรู้เพิ่มเติม) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานประดิษฐ์ ชุดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รหัสวิชา ง30233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :ชัยพล กันศิริ
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังจากการเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :มาโนช พรามพิทักษ์
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กิตติพันธ์ พระพลทัพ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้น.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ฝึกการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวฐิติพันธุ์ จันทร์แก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ว่าที่พันตรี บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวิ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ในการดำเนินงานโครงการ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 12 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 33 คน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด เค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :สวัสดิ์ วงษ์สอน
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายว.....
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :เบญจวรรณ ณ จันตา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเ.....
จุดมุ่งหมาย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :กนกวรรณ ทองสุทธิ์
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ พรหมหิตร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา.....
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วัลลภา มณีจร
เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พรพรรณ จันทร์วงค์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน พรพรรณ จันทร์วงค์ ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอพพลิชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย สารอาหารระ.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารู้ เล่มที่ 2 ครบเครื่องเรื่องแสงสว่าง.....
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยอาศัยหลอดไฟฟ้าซึ่ง เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆช่วยในการสร้างแสงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพปลอดภัยผู้ใช้หลอดไฟฟ้า จึงต้องศึกษาส่วนประกอบและ หลักการทำงานของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง เพื่อให้สามารถระบุหาสาเหตุข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายปอลต์ จรเกษ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....
ชื่อผลงาน การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา นายปอลต์ จรเกษ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง