คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
43,098  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 : เผยแพร่โดย :ชัยพล กันศิริ
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันปี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังจากการเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วย เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง บ่อเกลือพันป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :มาโนช พรามพิทักษ์
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กิตติพันธ์ พระพลทัพ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้น.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ฝึกการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลง.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา นางสาวฐิติพันธุ์ จันทร์แก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่วิจัย 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ว่าที่พันตรี บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวิ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ในการดำเนินงานโครงการ และ 2) ประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 12 คน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 33 คน และผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด เค......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :สวัสดิ์ วงษ์สอน
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายว.....
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :เบญจวรรณ ณ จันตา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเ.....
จุดมุ่งหมาย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :กนกวรรณ ทองสุทธิ์
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ พรหมหิตร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา.....
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วัลลภา มณีจร
เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พรพรรณ จันทร์วงค์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน พรพรรณ จันทร์วงค์ ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอพพลิชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย สารอาหารระ.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารู้ เล่มที่ 2 ครบเครื่องเรื่องแสงสว่าง.....
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยอาศัยหลอดไฟฟ้าซึ่ง เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆช่วยในการสร้างแสงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพปลอดภัยผู้ใช้หลอดไฟฟ้า จึงต้องศึกษาส่วนประกอบและ หลักการทำงานของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง เพื่อให้สามารถระบุหาสาเหตุข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายปอลต์ จรเกษ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....
ชื่อผลงาน การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา นายปอลต์ จรเกษ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ทำวิจัย 2557 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ธรรมชาติ กับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประกาศ ไชยนาม
เรื่อง : การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดกา.....
Academic Administration Development of “leadership Empower” for Competency Reinforcing on Manage Learning to Sustainability......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายเสกสัณห์ ลุนบง
เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เร.....
School Administrational of Third Integration for Instructional Development used to Students Achievement......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประเสรฺฐ์ โพธิ์ชัย
เรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอ.....
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว The Development to Academic Administration of Achievement oriented for Instructional Promote to Effective Students.......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง