คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
42,778  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :เบญจวรรณ ณ จันตา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเ.....
จุดมุ่งหมาย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :กนกวรรณ ทองสุทธิ์
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง ระบบสมการเชิง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 : เผยแพร่โดย :นงลักษณ์ พรหมหิตร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา.....
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วัลลภา มณีจร
เรื่อง : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 21101) ชุด Welcome to Uttaradit ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พรพรรณ จันทร์วงค์
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน พรพรรณ จันทร์วงค์ ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอพพลิชั่นบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย สารอาหารระ.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารู้ เล่มที่ 2 ครบเครื่องเรื่องแสงสว่าง.....
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยอาศัยหลอดไฟฟ้าซึ่ง เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆช่วยในการสร้างแสงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพปลอดภัยผู้ใช้หลอดไฟฟ้า จึงต้องศึกษาส่วนประกอบและ หลักการทำงานของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง เพื่อให้สามารถระบุหาสาเหตุข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายปอลต์ จรเกษ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....
ชื่อผลงาน การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา นายปอลต์ จรเกษ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ทำวิจัย 2557 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ธรรมชาติ กับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประกาศ ไชยนาม
เรื่อง : การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดกา.....
Academic Administration Development of “leadership Empower” for Competency Reinforcing on Manage Learning to Sustainability......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายเสกสัณห์ ลุนบง
เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เร.....
School Administrational of Third Integration for Instructional Development used to Students Achievement......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประเสรฺฐ์ โพธิ์ชัย
เรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอ.....
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว The Development to Academic Administration of Achievement oriented for Instructional Promote to Effective Students.......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ .....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :อุทัยวรรณ แสนอุ่น
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการส.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน รายวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : อุทัยวรรณ แสนอุ่น ปีที่ทำการศึกษา : พ.ศ. 2558 -2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดำรงค์ กลมพุก
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 รายวิชา ง 20210 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าในบ้าน ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ง 20210 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าในบ้าน และเพื่อหาระดับความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :อุทัยวรรณ แสนอุ่น
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน วิชาชีววิทย.....
ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อเจริญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :จินตนา อินดา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วม.....
ผู้ศึกษา นางสาวจินตนา อินดา ที่ทำงาน โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีที่ศึกษา 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังม.....
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง