[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

29 สิงหาคม 2560นางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนว เข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการด้านการศึกษาของสมาคมเพื่อชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแผนงานประจำปี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ นายศลักษณ์ สาครเสถียร นักวิชาการพั......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดย นายเฉลิมวุฒิ วรเวช นายปริพันธ์ หมั่นค้า และ นายวัชระ มาเพชร ได้เข้าร่วมโครง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 7 กันยายน 2560 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็กและนางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/5 เข้าร่วมประกวดจัดบูธนิทรรศการความรู้เฉพาะถิ่น ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 6 กันยายน 2560 และรับการติดตาม ตรวจสอบการนิเทศการสอนของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนทีมกันเกรา ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เข้า......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี โดยเน้นการศึกษาดูงานกลุ่มงานวิชา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ The Star Projec......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Cr......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing and Dancing ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ The......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันพฤหัส ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางสาว จินตนา ธงไชย ตัวแทนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม นางสาวศิวพร สีหาแสน ตัวแทนกลุ่มสาระการงานอาชีพ นางจิราภรณ์ภู่สิงห์ ต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

29 สิงหาคม 2560 คณะครูศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการ IT day ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลการแข่งขั......
อ่านข่าวต่อ....