[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่22 พฤษภาคม 2560 วันแรกของการเข้าแถวหน้าเสาธง(หลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวัน^^)หลังจากเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ กล่าวโอวาทให้กับนัก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่19-21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดค่ายธรรมะ เป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ก่อนที่จะได้รับความรู้ นำโดยผู้อำ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อฝ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา ได้เข้าร่วมการอบรม การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาหลักสู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศึกษาดูงาน ง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ครูวิชชุดา คำดีและครูนิสาชล วาทา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดกรองนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี

นางสาวณัฏฐิยา สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะครู ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ นายวันชัย ทันสมัย เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ม.3,6 และ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับครู......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการรับรายงานตัว/มอบตัว เก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0 และการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วันนี้ ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี เป็นประธานในการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....