ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 496089  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ลูก ม.พ.พ. คว้ารางวัลทักษะภาษาจีน

     วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง สมาคมแต้จิ๋ว สาขาระยอง ณ โรงเรียนกวงฮั๊ว ผลการแข่งขัน - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงจีน นางสาวจิดาภา เกตุวรณ์ ม.6/3 พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันท่องบทกลอนจีน นายพรชัย ใจแก้ว ม.6/3 พร้อมเงินรางวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โครงการด้านการศึกษาของสมาคมเพื่อชุมชน

     29 สิงหาคม 2560นางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนว เข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการด้านการศึกษาของสมาคมเพื่อชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแผนงานประจำปี 2561ของสมาคมเพื่อนชุมชน ฌ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง ในมิติการศึกษา ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

     นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มอบดอกไม้จันทน์ให้กับ นายศลักษณ์ สาครเสถียร นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ตัวแทนจากศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในการจัดกิจกรรม"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน"จำนวน 6057 ดอก ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิมยาคาร เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

     วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดย นายเฉลิมวุฒิ วรเวช นายปริพันธ์ หมั่นค้า และ นายวัชระ มาเพชร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี 2560 ณ สายธารรีสอร์ท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือ คุ้มครองและป้องกันปัญหา ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน โดยให้การสงเคราะห์ คุ้มครองส่งเสริม และปฏิบัติกับเด็กนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ผ่าน 4 กลไกได้แก่ จัดตั้งหน่วยงานมีกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : มุทิตาคารวะ

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายเกษม บำเพ็ญทาน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี (ภาพ : ปริพันธ์ หมั่นค้า) ผู้ส่งข่าว:ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : "กะชับ" ผักพื้นถิ่น พัฒนาชีวิน สู่วิถีเมืองระยอง

     วันที่ 7 กันยายน 2560 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็กและนางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/5 เข้าร่วมประกวดจัดบูธนิทรรศการความรู้เฉพาะถิ่น ในงาน "บรูพา วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560" ณ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ "กะชับ" ผักพื้นถิ่น พัฒนาชีวิน สู่วิถีเมืองระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2500 บาทพร้อมเกียรติบัตร จากทีมเข้าประกวด จำนวน 6 ทีม ข่าวและภาพ : จารุวรรณ ช่างเหล็ก ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินสถานศึกษาสี และ ติดตามนิเทศสถานศึกาา

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 6 กันยายน 2560 และรับการติดตาม ตรวจสอบการนิเทศการสอนของสถานศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต 18 วันที่ 7 กันยายน 2560 มีท่่านผู้อำนวยการสมคิด กลับดี และคณะครูให้การต้อนรับ (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ออกแบบเกม ออกแบบสังคม

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนทีมกันเกรา ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เข้ารับการสัมภาษณ์และเสนอแนวคิดโครงการของตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยสมาชิกทีมกันเกราประกอบด้วย 1. นางสาว ชมภูนุช ชมภูรัตน์ ม.4/4 2. นางสาว กรรณิการ์ อุดมศิลป์ ม.4/4 3. นางสาว ชมบงกช วงศ์นราธร ม.4/5 4. นางสาว จิรวรรณ หาภา ม.4/5 5. นางสาว พรปภานันท์ อินบัว ม.4/6 และมี นาย ศักด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

     วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี โดยเน้นการศึกษาดูงานกลุ่มงานวิชาการ งานOBECQA และงานวัดผลประเมินผล ทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และจัดทำแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ หัวหน้าและผู้ช่วยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานวิชาการต่อไป ภาพ/ข่าว : จุฑามาศ เสมามอญ ผู้ส่งข่าว:ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

     วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ The Star Project 2017 มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความสามารถในการแสดงละครภาษาอังกฤษตามแบบความคิดที่สร้างสรรค์ที่ตนเองและเพื่อนๆได้ออกแบบขึ้น มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ภาพ : นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผู้ส่งข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาต้น

     วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword Game ระดับมัธยมศึกษาต้น รายการ ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย ณ The Mall Convention Center ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ผลการแข่งขัน เด็กหญิงวริษา จันดาวงษ์ ม.3/1 และเด็กหญิงปาริชาติ สุพรรณวิภากร ม.2/1 รางวัลเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : Singing and Dancing

     วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ Singing and Dancing ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ The Star Project 2017 มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการร้องเพลงที่ตนเองชื่นชอบ มีความสุขในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ภาพ : นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา

     วันพฤหัส ที่ 31 สิงหาคม 2560 นางสาว จินตนา ธงไชย ตัวแทนกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคม นางสาวศิวพร สีหาแสน ตัวแทนกลุ่มสาระการงานอาชีพ นางจิราภรณ์ภู่สิงห์ ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ งานศูนย์ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง ได้เข้าร่วมอบรม ปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง 3.0 ตามโครงการ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ณโรงเรียนบ้านค่าย ภาพ: ครูจิราภรณ์ ภู่สิงห์ ข่าว: ครูจิราภรณ์ ภู่สิงห์ ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน นางสาวจิดาภา เกตุวรณ์ ม.6/3 รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : IT day ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

     29 สิงหาคม 2560 คณะครูศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการ IT day ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลการแข่งขันชนะเลิศ 1 รายการ คือ Animation Contest ระดับ ม.ต้น 1.นายธีรภัทร์ บุญน้อย ม.3/5 2.นายธีรพงษ์ บุญน้อย ม.3/5 3.เด็กหญิงกมลทิพย์ อินทะพันธ์ ม.3/1 ผู้ส่งข่าว:ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/129 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36