ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 507302  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนระยองวิทยาคม
หัวข้อข่าว : แชมป์เปี้ยน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2017

     แสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จ ของ นายณัฐชนน สาระธนะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ International Teenagers Mathematics Olympiad 2017 (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้คว้ารางวัลแชมป์เปี้ยนประเภทกลุ่มบุคคล รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม และรางวัลเหรียญทองบุคคล ซึ่งได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และผู้ปกครอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

     ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดโสภณวนาราม และวัดมาบตาพุด ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ภาพ: งานโสคต์สนศึกษา ข่าว: ปริยาภรณ์ เรืองสมุทร ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ครูแนะแนวร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCAS)โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย(เด็กดีศรีระยอง)

     วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน 2560 นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจันทนา สารเจริญ ครูแนะแนวร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCAS)โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย(เด็กดีศรีระยอง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตศรีราชา)ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมิตรอุปถัมภ์ จังหวัดระยอง นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้รับการคัดเลือก 1.นายฐานิศร นวลมะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 2. นางสาวกัญารัตน์ บุญหราราช คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาพ/ข่าว:จันทนา ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมครั้งที่ 1/2560 ขึ้น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และระเบียบในการก่อตั้งสมาคมฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุรีย์ ใบบัว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการรวม 18 คน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2560 ขึ้น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และระเบียบในการก่อตั้งสมาคมฯ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานที่ทำการ การปรับปรุงห้องเรื่องเล่า ม.พ.พ. และการจัดหารายได้เข้าสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม และสวัสดิการของนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานดำเนินการประชุม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการเรียน นโยบายต่าง ๆ ของทางโรงเรียนและมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งร่วมมือดูแล และแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทางโรงเรียนกับผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนระยองวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ในโอกาสนี้โรงเรียนระยองวิทยาคมยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากบุคคลสำคัญอันได้แก่ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค ๙,นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง,ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและแข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนระยองวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ซึ่งคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้รับรางวัลประดิษฐ์กระทง จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลชมเชย ประเภทสวยงามและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนระยองวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่บริเวณแม่น้ำระยอง ข้างสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ โดยมีนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม คือ นางสาวปาณิศา มะผล ชั้น ม.5/15 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และนางสาวภัทรดา พุฒแก้ว ชั้น ม. 6/17 ได้รับรางวัลชนะเลิศนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 จังหวัดระยอง ครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานประเพณีลอยกระทง

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ได้รับเกียรติจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และให้การสนับสนุนการบันทึกวิดีโอการประกวดหนูนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลบ่อทอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 3 พ.ย. 2560 (ภาพ/ข่าว : นายสุวรรณ บัวศรี)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เด็กดี V-star ณ วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง

     วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เด็กดี V-star ณ วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง นำโดยนายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โดยมีเด็กชาย อาทิตย์ อินบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เป็นประธานกฐินเด็กดี V-star ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดกิจกรรมทอดกฐินในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามสืบไป ข่าว: เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 ปีการศึกษา 2560

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลาย ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนิคมวิทยา จ.ระยอง1 ที่ปรึกษาคือ ครูสุภาภรณ์ ช่่วยอินทร์ และครูจิราภรณ์ ภู่สิงห์ สมาชิกคือ น.ส. สุพัสตรา จำปาแดง น.ส. ฐิตาภรณ์ นุนารัมย์ นายธีรวัช ภูแซมศรี ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 ปีการศึกษา 2560

     วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสาวณัฐพร จันเทพา นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล และMiss Ma Hang ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ผลการแข่งขัน 1.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค) เด็กหญิงฐิติรัตน์ โฉลกดี และเด็กชายพงษ์วิทย์ ตะวังทัน ชั้น ม.3/3 2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 นางสุมาลี วังทรายทอง และนางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค)เด็กชายจิรศักดิ์ วิเวกวินย์ ม. และเด็กหญิงนิรันดา ขันธุลา ภาพ : นางสุมาลี วังทรายทอง ข่าว : ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพานทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพานทองร่วมแสดงมหรสพถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙

     วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาม 2560 เวลา 20.00 น.โรงเรียนพานทองร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการแสดงมหรสพ (โขน) ตอนนารายณ์เจ็ดปาง นางลอย ยกรบ พระรามคืนเมือง ณ เวทีกลางแจ้ง ที่ว่าการอำเภอพานทอง จ.ชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีวางดอกไม้จันทน์

     ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และช่วยงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร กับชาวอำเภอบ่อทอง ณ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/130 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36