ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 482263  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แนะนำตัวบุคลากรใหม่ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     วันที่22 พฤษภาคม 2560 วันแรกของการเข้าแถวหน้าเสาธง(หลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวัน^^)หลังจากเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ กล่าวโอวาทให้กับนักเรียน จากนั้นได้ แนะนำบุคลากรใหม่ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักเรียนได้รู้จักคลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : อบรมค่ายธรรมะ ม.4 รุ่น1 ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

     วันที่19-21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดค่ายธรรมะ เป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม ก่อนที่จะได้รับความรู้ นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 ได้ช่วยดูแลนักเรียน ทำกิจกรรม ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

     วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อฝึกทักษะในการดำเนินชีวิต ดำเนินกิจกรรมโดย กลุ่มบริหารทั่วไปร่วมกับงานสภานักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : อบรม อย.น้อย

     นางสาวสุปราณี ศรีวิชา ได้เข้าร่วมการอบรม การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) วันที่ 20-21 เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ กล่าวเปิดงาน เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ชี้แจง “นโยบายการดำเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในเด็กและเยาวชน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ บรรยายเรื่อง "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

     โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาหลักสูตร และบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเสนอข้อเด่น ปัญหา และแนวทางแก้ไขโดยใช้กระบวนการ PLC 2. ครูทุกคนประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 3. เพื่อพัฒนาหลั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์และการจัดทำวีดิทัศน์โรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (ณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อม : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ครูวิชชุดา คำดีและครูนิสาชล วาทา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดกรองนักเรียนยากจนในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2560 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.18 เพื่อรับนโยบายการพัฒนางานด้านระบบดูช่วยเหลือนักเรียน และการคัดกรองนักเรียนยากจนปัจจัยพื้นฐานระบบออนไลน์ (วิชชุดา คำดี : ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : รดน้ำขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

     นางสาวณัฏฐิยา สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะครู ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการ นายวันชัย ทันสมัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมชมพู-ฟ้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รับใบประกาศนียบัตร

     ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ม.3,6 และ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมชั้น2 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ต่อด้วยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และงานเลี้ยงสังสรรค์ (ภาพ/ข่าว งานโสตฯ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สพม21 เข้าศึกษาดูงาน

     วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ศึกษาดูงาน คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนักเรียนม.3และม.6 ปีการศึกษา2559

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2559 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองฯนิลวรรณ วัฒนา กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธีผู้อำนวยการสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมในวันปัจฉิม รุ่นพี่ที่จบไปแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับการไปเรียนต่อในระดับมหาลัย และมีการแสดงของนักเรียน ช่วงบ่ายได้มีการทำบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน โดยครูประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์ ทำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2559

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นโครงการของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้อำนวยการสมศักดิ์ ด้วงเจริญ อยากให้คณะครูสุขภาพดี เพื่อที่จะได้มีกำลังกายปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเต็มศักยภาพ คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : รับรายงานตัว/มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการรับรายงานตัว/มอบตัว เก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ภาคเรียนที่1/2560 จากที่ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 สอบคัดเลือก/ สอบสัมภาษณ์/ ประกาศผล ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารายงานตัว รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ และคณะฝ่ายบริหาร อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0

     คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0 และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการจัดการศึกษาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

     วันนี้ ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี เป็นประธานในการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2559 อย่างเข้มข้น ครูผู้ช่วยทุกคนเสนองานที่ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ด้วยความตั้งใจ และความเชื่อมั่นของตนเอง อย่างมีศักยภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องบรรยายพิเศาเกษร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/120 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36