@@@ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ โดย นายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศมีสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้ 1. ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจะทำหน้าที่ Agenda ตามนโยบายของศึกษาธิการ 2. สพป/สพม.จะทำงาน Function ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่าง 3.การทำงานไม่มีการซ้ำซ้อน เดินทางปกติ 4. การปฏิรูปการศึกษาต่อไปเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ 5.ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาส 7.ในส่วนของ สิ่งของ เมื่อได้เคลื่อนย้ายไปหน่วยงานใหม่ ซึ่งเหมือนหน่วยงานพี่น้อง สพฐ.จะดูแลให้เหมือนเดิม ในการนี้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาฯ กพฐ. แจ้งที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 1. จะมีการแบ่งกลุ่มงานในเขตพื้นที่อีก 4 กลุ่ม รออนุมัติจาก กพฐ. 2. หลักเกณฑ์การสอบ ผอ.เขต จะเข้าที่ประชุม กคศ.วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 107 ตำแหน่ง 3. การย้าย ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต จะเข้า กคศ.ในเดือนกรกฎาคม 2560 4.โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จะดำเนินการเป็นโครงการหนึ่งเดียวที่มีโรงเรียนเดิมเข้าร่วมกัน
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
ประธานเปิดห้องเรียนอาชีพคักคึกที่ราชมุนี
 


               
          วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เอาจริง สั่งเดินหน้างานประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สู่สาธารณชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเวริ์ค นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี "การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมถึงให้สาธารณชนได้รับทราบการทำงาน" กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบนโยบายให้ ศปบ.จชต. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมครั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานสร้างการรับรู้ของ ศปบ.จชต. และการพัฒนาระบบงานสร้างการรับรู้ ช่องทางต่างๆ ตามแผนงาน การสร้างการรับรู้ของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในพื้นที่ เพราะเมื่อเกิดการรับรู้ จะสร้างความเข้าใจ ทั้งในองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา ไปจนถึงสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ที่สำคัญจะเกิดความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ที่จะให้รับทราบถึงการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อสร้างความเข้าใจแล้ว ก็ได้รับความร่วมมือ ของทุกฝ่าย เกิดการมีส่วนร่วมตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ยึดถือหลักบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกฝ่าย อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) เข้าร่วมประชุม อาทิ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 /นายภิรมย์ จีนธาดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ฯลฯ จิดาภา สุวรรณกูฏ รายงาน ภาพ/ข่าว
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 628 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 228269 ครั้ง Your IP Address is 54.144.36.228
          วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ โดย นายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศมีสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้ 1. ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจะทำหน้าที่ Agenda ตามนโยบายของศึกษาธิการ 2. สพป/สพม.จะทำงาน Function ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่าง 3.การทำงานไม่มีการซ้ำซ้อน เดินทางปกติ 4. การปฏิรูปการศึกษาต่อไปเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ 5.ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาส 7.ในส่วนของ สิ่งของ เมื่อได้เคลื่อนย้ายไปหน่วยงานใหม่ ซึ่งเหมือนหน่วยงานพี่น้อง สพฐ.จะดูแลให้เหมือนเดิม (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
 


          

 
           วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาฯ กพฐ. แจ้งที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ 1. จะมีการแบ่งกลุ่มงานในเขตพื้นที่อีก 4 กลุ่ม รออนุมัติจาก กพฐ. 2. หลักเกณฑ์การสอบ ผอ.เขต จะเข้าที่ประชุม กคศ.วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จำนวน 107 ตำแหน่ง 3. การย้าย ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต จะเข้า กคศ.ในเดือนกรกฎาคม 2560 4.โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) จะดำเนินการเป็นโครงการหนึ่งเดียวที่มีโรงเรียนเดิมเข้าร่วมกัน "การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างเปลี่ยนไปก็แล้วแต่ เราต้องขับเคลื่อนต่อไป โดยเราจะมีกองหน้าและกองหนุน (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
           วันนี้ (1 มิ.ย. 2560) ณ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ เน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบมีอาชีพรองรับ กระทรวงศึกษาธิการ มอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนอาชีพในปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร้าง อาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ โดยเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 3. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 4. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการห้องเรียนอาชีพ เป็นการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ – อาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพให้ได้รับการ พัฒนาโดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและสามารถสร้างอาชีพ ให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและบริบทในพื้นที่ โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน อาชีพ ร่วมกันกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่โดยมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้าน การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน (Basic Modern Business Administrative : BMBA) ทักษะอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริง ในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 9 สาขา ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1. โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ จังหวัดปัตตานี เปิดหลักสูตรสาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม และสาขา คหกรรมศาสตร์ 3. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส หลักสูตรสาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4. โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์วิทยา จังหวัดเชียงราย หลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง 5. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดหลักสูตร สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาพืชศาสตร์ 6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี คหกรรม การโรงแรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง พืชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และช่างเชื่อมโลหะ โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้รับสมัครนักเรียนและมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนรวมจำนวน 310 คน ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากห้องเรียนอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จิดาภา สุวรรณกูฏ รายงาน ภาพ/ข่าว

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
secondary15@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2560 ณโรงแรมริเวอร์ไชด์ กรุงเทพฯ โดย นายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศมีสาระสำคัญของการดำเนินงานดังนี้ 1. ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดจะทำหน้าที่ Agenda ตามนโยบายของศึกษาธิการ 2. สพป/สพม.จะทำงาน Function ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่าง 3.การทำงานไม่มีการซ้ำซ้อน เดินทางปกติ 4. การปฏิรูปการศึกษาต่อไปเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระ 5.ขอให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ห่วงใยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมองวิกฤตให้เป็นโอกาส 7.ในส่วนของ สิ่งของ เมื่อได้เคลื่อนย้ายไปหน่วยงานใหม่ ซึ่งเหมือนหน่วยงานพี่น้อง สพฐ.จะดูแลให้เหมือนเดิม (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) (ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวีรวัฒน์ คงพิน รอง ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ร่วมประชุมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอัญชลีน่า รามคำแหง 65 กรุงเทพมหานคร (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดย นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สังกัด สพม. 15 คัดกรองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใหม่ อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง จำนวน 23 คน จากนักเรียน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 แบบยั่งยืนเป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสามารถ รังสรรค์ รก.ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นางดาเรศ สิโรตมาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรรกูฏ ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
วันที่ 2 พค.2560 สพม.15 โดย นายดุลลาภ ตาเล๊ะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา เดินทางนำนักเรียนในโครงการสานฝัน การกีฬาฯ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ ชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ร่วมกิจกรรม ชมการถ่ายทดสดและร่วมรายการ "เรื่องเล่า ชาวบ้าน" ในห้องส่ง เพื่อเป็นประสบการณ์ และเรียนรู้ถึงกระบวนการถ่ายรายการวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5 ในรายการเรื่องเล่าชาวบ้าน (ทีมงานประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
"เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม" เป็นคุณลักษณะของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 947 คน ศึกษาในโรงเรียน 8 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ @จังหวัดยะลา 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อำเภอเบตง จังหวัดยะลาโอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม @ จังหวัดนราธิวาส 1.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา 2. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดยะลา @ ปัตตานี 1. โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2. โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี @ จังหวัดสงขลา 1. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา @ จังหวัดสตูล 1. โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ***โอกาสที่ดีของนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้..ขอบคุณรัฐบาลที่ได้สานฝันให้กับนักเรียนที่รักและชอบกีฬาให้เป็นความจริงและเป็นรูปธรรม***
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายสามารถ รังสรรค์ ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) เดินทางร่วมประชุมรับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ เลขา กพฐ. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานกรรมการ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ (นานาชาติ) พร้อมคณะกรรมการเดินทางถึงโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นางกานต์ชนก มางัดสาเร๊ะ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ เป็นผู้นำเสนอ โดยมี นายเจริญ จันทร์ทอง ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.สพม.15 นายอำเภอเจาะไอร้อง นายราเมศ น้อยสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา รอง ผอ.รร.นราสิกขาลัย ส่วนราชการใกล้เคียง ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น (จิดาภา สุวรรณกูฏ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
วันนี้ (24 มีนาคม 2560) นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อม นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.15 เดินทางวางแผนเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ซึ่งผู้นำเสนอผลงาน ได้แก่ ครูกานต์ชนก มางัดสาเร๊ะ ครูโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับประเทศ ณ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง กับโรงเรียน กับ สพม.15 กับกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัว กับผู้อำนวยการโรงเรียน กับ ผอ.สพม.15 และ กระทรวง ศธ. ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (จิดาภา สุวรรณกูฏ ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/64 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า