ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 578432  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : ค่าย Math Science English Camp 2017

     เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมค่าย Math Science English Camp 2017 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ โดยมีนายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด (ภาพ/ข่าว นางสาวจุฑาทิพ หนูทอง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
หัวข้อข่าว : รร.เดชะฯ ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1,000 ดอก ให้ผู้ว่าฯ ปัตตานี

     วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางนุชนาถ สือรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พร้อมด้วยคณะครูส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 1,000 ดอก เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ภาพ/ข่าว นางสาวจุฑาทิพ หนูทอง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตากใบ
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงานสัปดาห์วิทย์ ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     คุณครูลออ คงเจริญ ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมที่ 1 ด.ญ. วันนิสา ยอดดี และด.ช. ศุภกร จันทร์นุ่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 2 ด.ญฺ.ศุภธิดา ติ้นเติม ด.ญ. นิตาพร เล็กสุภาพ และด.ช. เอกมล หลงหวัง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย และระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม นางสาวนาตาซา มามะ นางสาวนิฟาติน มามะ และนางสาวดามิยา ยะโก๊ะ ผลการแข่งขันได้รับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตากใบ
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้าเหรียญทองแดง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอ.หาดใหญ่

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากใบ ได้ส่งโครงงานเข้าประกวด ระดับเขตพื้นที่ และได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านเข้าประกวดและแสดงโครงงาน ระดับภาค จำนวน 2 โครงงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งปรากฏผลการแข่งขันออกมาแล้ว ดังนี้ โครงงาน"โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คว้าเหรียญทองแดง ประกอบด้วย - เด็กชายศรานนท์ เทพพรหม นักเรียนชั้นม.3/1 - เด็กชายพงศธร ทองจินดา นักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนตากใบ
หัวข้อข่าว : โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ปลายโรงเรียนตากใบ เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากใบ ได้ส่งโครงงานเข้าประกวด ระดับเขตพื้นที่ และได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านเข้าประกวดและแสดงโครงงาน ระดับภาค จำนวน 2 โครงงาน 1. โครงงาน "ศึกษาการงอกของข้าวหอมกระดังงาเก่า ด้วยการทำ seed priming กับการกระตุ้นด้วยสารจิบเบอเรลลิน " ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ 2. โครงงาน"โอเอซิสจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

     เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดโครงการประชุมวิชาการข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยกระกวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) มีกิจกรรมการแลกเปลียนความคิดเห็น ทัง 3 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ยกระดับการศึกษา ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน เมืองอะลอร์ สตาร์ เมืองหลวงของรัฐเคดาห์ ปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

     วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน รอบด้าน โดยมีนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์และ นายเกษม จันทร์ศรี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ (นางสาวแอซะห์ ดอเลาะ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์

     เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์เป็น ประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามและกิจกรรม ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ บรรยากาศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อนนายอำเภอธารโตเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ ๐๗.๐๐น.กิจกรรมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๐๙.๐๐น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเวลา ๑๐.๐๐น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (นาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่“รำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 2ุ6-30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่“รำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกความสามารถทักษะทางภาษาไทย และเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณูปการของท่านสุนทรภู่ที่มีต่อชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานด้านกาพย์ กลอน นิทานให้กับคนไทยและคนทั่วโลกได้ชื่นชมอย่างมากมาย การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ในครั้งนี้ มีการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรมต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : เเข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดเเข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำใจนักกีฬาและรู้จักการทำงานเป็นทีม การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ มีกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภทคือ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เเชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ทำให้นักเรียนสามารถแสดงออกด้านกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 11สิงหาคม 2560 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน โดยนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน(ASEAN QUIZ) ชั้นม.ต้น และม.ปลาย การประกวดอาเซียนโชว์ (Asean Show) ของกลุ่มประเทศทั้ง 10 ประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้ร่วมกันนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนทางภาษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แอซะห์: ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์

     วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖ โดยมีนายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์เป็น ประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ และกิจกรรมแม่ปลูกลูกดูแล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (นางสาวแอซะห์ ดอเลาะ: ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมในพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโตเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ ๐๗.๐๐น.กิจกรรมทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๐๙.๐๐น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (แอซะห์ ดอเลาะ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :sorpor
หัวข้อข่าว : สภานักเรียน

     โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/268 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36