ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมจังหวัดเชียงราย (จัดทำโดย ศธจ.เชียงราย)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ส่งสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อการพัฒนาและกระตุ้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ และให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวให้แก่โรงเรียนทางระบบ e-office และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางระบบดาวน์โหลดเอกสาร (e-loader) ให้แก่ผู้สนใจ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:22 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา