ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระที่ไม่ได้สอบ O-NET ปีการศึกษา 256


ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กำหนดให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560” เพื่อให้สถานศึกษาได้วางแผนการดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ต่อไป
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09:41 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา