ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ไฟล์นำเสนอของวิทยากรการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลฯ
ตามที่ สพม.เขต 36 ได้จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้แก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่งานวัดผลของสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 36 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นั้น
ผู้เข้าอบรมและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการนำเสนอของวิทยากร (อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.) ได้ทางระบบดาวน์โหลดเอกสาร (e-Loader) สพม.เขต 36
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 202.29.209.30 [ วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10:59 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 เชียงราย-พะเยา