ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 404359  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : พัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้

     ผอ.พรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคี้ยนเตี้ย สพป.ชบ.3 นำคณะครูแกนนำจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ศึกษาดูงานการสอนภาษาไทย การสร้างสื่อ การพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนบ้านหนองเกตุใหญ่ สพป.ชบ.3 เพื่อนำมาเสริมสร้างการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่มา ณ ที่นี้ด้วย นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557

      วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 นางสาวพรพิศ อภิชิตพงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557 กลุ่มบางละมุง1 ณ.รร.อนุบาลบางละมุง สพป.ชบ.3 (นางนุชีรย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : พัฒนาปรับปรุงสุขา

      วันที่ 13 มี.ค.2557 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา ส่งช่าง มาพัฒนาปรับปรุงสุขาให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ลงมือซ่อมแซมทาสีปรับปรุง ตั้งแต่บ่ายนี้เลย และ วันที่ 14 มีนาคม 2557 ความคืบหน้าของการปรับปรุงทาสีห้องน้ำนักเรียน ซ่อมกลอนประตู มือจับ ระบบประปา ไฟฟ้า เปลี่ยนเรียบร้อย ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : โรงเพาะเห็ดนางฟ้า

     โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ของโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชบ.3 ใช้มา 2 ปีแล้ว สมควรแก่เวลาซ่อมแซม รอวันเปิดเทอมใหม่ นางสาวชุติพันธ์ คูคตหิน นางนุชรีย์ ทรงสง่า และ นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเกษร พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงเห็ดนางฟ้า เพื่อรอการลงเห็ดนางฟ้าที่จะมาในเปิดเรียนภาคเรียน 2557 นี้ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ /ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
หัวข้อข่าว : เยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ท่านรองเอกวัสส์ อุษณีย์พันธุ์ รอง ผอ.สพป.ชบ. 3 ศน.ษมาพร และ ศน.มุกดา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะคะ (นางนุชรีย์ ทรงสง่า ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดอัมพวันเป็นกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Literacy)

      ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Literacy) ของนักเรียนชั้นป.3 และ ป.6 รอบ 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้แล้วนั้น ทางโรงเรียนวัดอัมพวัน กลุ่ม ร.ร.ศรีราชา 3 เป็นสนามสอบที่ 3 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานสนามสอบ, นายพัลลภ ขันธน ครูร.ร.วัดอัมพวัน เป็นรองประธานสนามสอบ,กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภา พรหมไหม เป็นผู้ช่วยกรรมการดำเนินกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบความสามารถในการอ่าน รอบ 2

      วันที่ 5 มีนาคม 2557 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดร.ธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.ภาวิตา วงษ์แก้ว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี และนางปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบความสามารถในการอ่าน รอบ 2 ตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) ของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยนางมณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเกล็ดแก้ว
หัวข้อข่าว : ประธานเปิดค่ายพักแรม กลุ่มสัตหีบ 1 และ 2

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เวลา 09.30 น. ณ. ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มสัตหีบ 1 และ 2 ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.เพื่อให้ลูกเสืออยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมุ่งเน้นความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่าจัดสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต

     เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โดยมี นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยในกิจกรรมจะจัดเป็น ๕ ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้เวียนเรียนรู้และร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่านนำการอ่านไปสู่การเป็นบุคคลผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (นายศักรินทร์ ปีเถาะ ภาพ/ นางสาวรัชนีพร ใกล้พุดซา ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดอัมพวัน
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูร.ร.วัดอัมพวันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT

     เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักทดสอบทางการศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทาง ร.ร.วัดอัมพวัน เป็น ร.ร.หนึ่งของสนามสอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประสงค์ ชื้อประเสริฐ เป็นประธานสนามสอบ นางสาวอุดมพร ฤทธิ์มนตรี เป็นกรรมการกลาง และกรรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
หัวข้อข่าว : พิธีรับมอบอาคารสำนักงานธุรการ

     ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. นางพยุงศรี วังโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและแขกผู้มีเกียรติ ได้ทำพิธีรับมอบอาคารสำนักงานธุรการจากพลเรือตรี ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้บัญชาการกองกำลังเรือผสมคอบร้าโกลด์ 2014 ซึ่งได้มาดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานธุรการใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง

     พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง(แกรนด์ฮาวล์) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เป็นสนามสอบ O - Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์เป็นสนามสอบ O - Net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านผู้อำนวยการเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ เป็นประธานสนามสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
หัวข้อข่าว : คัดเลือกหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

      วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางวิไลวรรณ ชำนาญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า จัดประชุมคัดเลือกหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยดูแลช่วยเหลือให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบฯ (อธิษฐาน ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
หัวข้อข่าว : บูรณาการวันมาฆบูชา

      โรงเรียนวัดหนองจับเต่า จัดสัปดาห์วันมาฆบูชาระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา คือ การเสนอความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา วันกตัญญูแห่งชาติ การตอบคำถาม เขียนคำ ประโยค วาดภาพระบายสี และเวียนเทียน ทำให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (อธิษฐาน ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ <- 18/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
๑๔/๔๒ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
๐๓๘ ๒๓๔๒๑๘-๒๑ cbi3@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36