หวังโครงการประชารัฐช่วยยกระดับพิซา
               รมว.ศึกษาธิการ ปลื้มผลงานโครงการประชารัฐ 1 ปีช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างเด็กเก่งและครูมืออาชีพหลายแสนคน พร้อมหวังให้ประชารัฐช่วยยกระดับคะแนนพิซ่าเด็กไทย ปี 2018 ด้วย วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ตามโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "สานพลังประชารัฐเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" ว่า โครงการสานพลังประชารัฐเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปการศึกษา และการดำเนินโครงการนี้ก็เดินหน้ามาครบ 1 ปีแล้วผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งใหญ่ในการดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษา และแม้การดำเนินการโครงการนี้ที่ผ่านมาจะมีเสียงสะท้อนว่าภาคเอกชนจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับการศึกษา แต่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความร่วมมือในการสานพลังประชารัฐมีทิศทางการดำเนินชัดเจนทั้งการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับให้นักเรียนได้เข้าถึงไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียใน 39,829 ห้องเรียนอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพคนโดยการสร้างครูมืออาชีพ 36,397 คน และสร้างเด็กเก่ง 749,349 คน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ซึ่งภาคเอกชนมีความตั้งใจที่จะมาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะเรื่องการปฎิรูปการศึกษาชาวบ้านไม่ได้มองว่าเราจะปรับโครงสร้างไปอย่างไร แต่ชาวบ้านสนใจว่าลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีสื่อการสอนทันสมัย และการเรียนกับครูเก่งๆหรือไม่ "การปฎิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ช้า กลาง เร็ว หากปฎิรูปการศึกษาช้าจะอยู่ที่ระยะเวลา 30 ปี กลาง 20 ปี และเร็ว 10 ปี แต่หากเราสามารถปฎิรูปการศึกษาให้เห็นผลสำเร็จภายได้ภายใน 10 ปีก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวถึง 35 ปี อีกทั้งการปฎิรูปการศึกษาที่สำเร็จของหลายๆประเทศเกิดการกระตุ้นจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้นโครงการประชารัฐก็มีทิศทางอย่างชัดเจนที่เข้ามาช่วยหระตุ้นการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย" รมว.ศธ.กล่าวและว่า นอกจากนี้โครงการประชารัฐจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราขับเคลื่อนยกระดับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ พิซ่า ในปี 2018 ด้วย ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า ภาคเอกชนได้ขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กซ์-อีดี ตามยุทธศาสตร์ 10 ข้อของโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 1.ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา 2.กลไลการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3.การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ 4.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา 5.หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 6.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 7.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 8.การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 9.สร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 10.ศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งอนาคตในีะดับภูมิภาค ทั้งนี้ในปี 2561 แนวทางในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นเชื่อมโยงการทีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยจะส่งเสริมดึงศักยภาพของครู เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน สู่การค้นคว้าองค์ความรู้ ไปสู่การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการฯ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2560 ในการนี้ นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆและโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการแล้วในภาคเรียนที่1 และกิจกรรมใหม่ที่จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน และสนับสนุนให้บุตรหลานมาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทับร้าง ต .บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 

ข่าวย่อย
          ศธ. เดินเครื่องร.ร.นิติบุคคล นำร่อง 77 ร.ร.ด้อยโอกาส เริ่มทันทีปีการศึกษา 61 นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ศธ.พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณารูปแบบโรงเรียนของรัฐในอนาคต ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล หรือ Public School อย่างไรก็ตาม การให้อิสระโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกับภาคเอกชนในรูปแบบนิติบุคคลจะได้ผลต่อเมื่อเราบริหารบุคคลได้จริง ๆ ให้ครูเก่ง ๆ มีโอกาสเข้ามาสอน มีระบบค่าตอบแทนที่ดี มีระบบการบริหารงานที่ดี ซึ่งต้องปลดล็อคในหลายจุด เช่น ระบบการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปรับแก้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบ ระเบียบการบริหารงาน ก็ต้องปรับแก้ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาดขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจะเริ่มทันทีในปีการศึกษา 2561 นำร่องจังหวัดละ 1 โรงเรียน ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนที่จะนำร่องใช้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบนิติบุคคล เบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีปัญหาในการจัดการศึกษาหรือโรงเรียนด้อยโอกาสก่อน โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าไปสนับสนุน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ. เป็นประธาน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเลขานุการ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาต่อไป
 นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า โรงเรียนนิติบุคคล หรือ Public School เป็นไปตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการจัดการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีความร่วมมือระหว่างรัฐ อล์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาสากล อย่างไรก็ตาม จากผลการจัดอันดับของ World Economic Forum 2917 จำนวน 137 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 แต่ในด้านคณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา ไทยอยู่ในอันดับที่ 89 และมีอัตราการเข้าเรียนในระบบประถมศึกษาอยู่ในอันดับที่ 100 ขณะที่ผลคะแนน การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA 2015 ยังมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำ วิทยาศาสตร์ 412 คะแนน จากค่าเฉลี่ยกลาง 493 คะแนน ด้านการอ่าน 409 คะแนน จากค่าเฉลี่ยกลาง 493 คะแนน และด้านคณิตศาสตร์ 415 คะแนน จากค่าเฉลี่ยกลาง 490 คะแนน ดังนั้นจึงต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีโรงเรียนในรูปแบบที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมปรับปรุงพัฒนาหรือบริหารโรงเรียนอย่างจริงจัง “สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนในอนาคต จะแบ่งเป็น โรงเรียนที่รัฐมีบทบาท 100% จำนวน 30,717 แห่ง โรงเรียนที่เอกชนมีบทบาท 100% โรงเรียนสามัญ จำนวน 3,845 แห่งโรงเรียนที่เอกชนเป็นหุ้นส่วนสนับสนุน โดยนำโมเดลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ หรือโรงเรียนประชารัฐ 3,351 แห่ง โรงเรียนเอกชนการกุศล และรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใหม่คือ โรงเรียนนิติบุคคลหรือPublic School เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาบริหารโดยรัฐยังคงเป็นเจ้าของ และมีการประเมินเป็นระยะ ปลดล็อคกฎระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีความคล่องตัว แต่โรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสัมทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เริ่มนำร่อง 77 แห่งทั่วประเทศ ”นายชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้นายกฯ มีนโยบายให้เริ่มดำเนินการทันทีในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ดังนั้นจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศธ. จะต้องดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการ รวมทั้งออกแบบระบบรองรับการบริหารงานบุคคล การจัดสรรงบประมาณ หลักสูตร การประเมินผลสัมทธิ์ การประกันคุณภาพ และการบริหารทรัพย์สิน สำหรับภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล มีแนวทางจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินสามารถนำไปลดหย่อนภาษี 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธิ จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

 


ฉบับที่ 146 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 72177 ครั้ง Your IP Address is 54.144.57.183
          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 

โอเน็ตปี60 พร้อม สทศ.ชวน นร. ดูแนวข้อสอบ

          ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 60 พร้อมแล้ว "พรพรรณ" เผย วิชาวิทย์-คณิต ป.6 เสร็จแล้วกำลังส่งพิมพ์ ส่วน ม.3 และ ม.6 อยู่ระหว่างการตรวจทานข้อสอบ ด้าน "สัมพันธ์" ลั่น ทุกวิชาที่ สทศ.รับผิดชอบเสร็จเรียบแล้ว พร้อมที่จะจัดสอบในปี 2561 พร้อมฝาก นร.ทุกช่วงชั้นเข้ามาดูรูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบโอเน็ตผ่านเว็บไซต์ สทศ. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้ สสวท.ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะมีการสอบปี 2561นั้น ขณะนี้ สสวท.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ป.6 เสร็จแล้ว และกำลังจะส่งพิมพ์ และจัดพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ เพื่อใช้สำหรับนักเรียนที่มีความพิการทางสายตาด้วย ส่วนข้อสอบของนักเรียน ม.3 และ ม.6 อยู่ระหว่างการตรวจทานข้อสอบ ซึ่งมั่นใจว่าการจัดทำข้อสอบจะเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้แน่นอนคือเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อสอบที่ สสวท.ออกครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถวัดความสามารถของเด็กได้แท้จริง และเนื้อหาในข้อสอบจะไม่เกินจากตำราเรียนแน่นอน เพราะ สสวท.เป็นผู้จัดทำหลักสูตรดังกล่าว ด้าน นายสัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ทุกวิชาที่รับผิดชอบเสร็จเรียบแล้ว พร้อมที่จะจัดสอบในปี 2561 และที่ผ่านมา สทศ.ก็ได้เดินสายทำความเข้าใจกับศูนย์สอบทั่วประเทศและโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการสอบโอเน็ตวิชาต่างๆ รวมถึงชี้แจงให้แก่โรงเรียนในการเตรียมตัวเด็ก ป.6 ที่จะต้องสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทยด้วย ทั้งนี้ ฝากนักเรียนทุกคนที่จะสอบโอเน็ตสามารถเข้ามาดูรูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบและเนื้อหาการสอบโอเน็ตของทุกช่วงชั้นได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2217-3800-128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

 
           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยมีนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ,นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และสิบเอกสอน บุญส่ง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้มาประเมินการดำเนินงานของสพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
           วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกกับคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลบ่อทอง ซึ่งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มารักษาฟันให้กับนักเรียนถึงโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 6 ทางคณะครูและนักเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในเขต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำทีมโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ มาศึกษาดูงานและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อนำผลที่ได้ไปประยุกต์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 เวลา 08.00 - 09.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 เวลา 08.00 - 09.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 102 รูป ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (2561-2564) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมสยามริเวอร์สอร์ท จังหวัดชัยภูมิ และในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นายวิเชียร เคนชมพู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,นางรัชฎาพร ชูสกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
วันที่ 16-18 กันยายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล (เขตสุจริต) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.32 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเขตสุจริตต้นแบบ ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
วันที่ 2 กันยายน 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้กลุ่มโรงเรียน 11 กลุ่ม โรงเรียนต้นแบบ มาจัดนิทรรศการ กิจกรรม และผลงานของนักเรียน โดย มีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอาคารสำนักงานสพป.ชลบุรี เขต 2 สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/iD2Xgs (แฟนเพจ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สู่ Thailand4.0" สพป.ชลบุรี 2)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จังหวัดแพร่
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/16 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า