นายกฯ เร่งศธ.ปฏิรูปศึกษาให้ชัดเจน
               เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ได้เร่งรัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา ให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องภายใน ศธ. และระบบการศึกษา ทั้งการผลิตคน ผลิตครู การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการสร้างกระบวรการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์นำไปสู่การวิจัยในอนาคต โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ตนได้ขอให้ใช้จ่ายงบประมาณรัฐให้ชัดเจน ตรงตามเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้มีการนำระบบไอซีทีเข้ามาใช้ด้วย ระยะเวลา 1 ปี ในการปฏิรูป ที่เหลือหลังจากนี้รัฐบาลจะพยายามทำเรื่องโครงสร้าง และสิ่งที่เป็นปัญหา สาหัสก่อน ทั้งจะมีการวางแผนแม่บทระบบการศึกษาทุกๆ 5 ปี ที่สามารถ เปลี่ยนแปลงทั้งระบบการศึกษา ดังนั้น จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ไม่ใช่แค่รัฐบาลทำเท่านั้น นอกจากนี้ อยากให้มีการนำศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อน ที่สำคัญต้องเร่งพัฒนาคนไปสู่อนาคต ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก “เราต้องเปลี่ยนหลักคิด หากไม่เปลี่ยนจะเกิดความขัดแย้งทุกเรื่อง ทุกอย่างต้องตกลงด้วยความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ตามหลักประชาธิปไตย ทั้งในรูปแบบของการประชุมและเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้มีกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง และเกิดความไม่ชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ขอให้ ศธ.ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการรับน้องด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว.
          วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองสพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
           วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า "ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ"
 

ข่าวย่อย
          สนช.จี้ศธ.เข้มโรงเรียนให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ปลัดศธ. เผย การชี้แจงงบฯ ปี61 สนช.กำชับ สอศ. ส่งเสริมคนเรียนเกษตร พร้อมกำชับอุดมศึกษา ดูแลธรรมาภิบาล คุณภาพบัณฑิต ให้เข้มงวด โรงเรียนเรื่องการให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ปลุกสำนึกรักชาติ วันนี้(20 ก.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศธ. ต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ซึ่งการพิจารณาในวาระแรก ศธ. ได้รับงบฯทั้งสิ้น 510,961.8126 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 2,999.8090 ล้านบาท หรือ ลดลง 0.58% นั้น ในการชี้แจงรายละเอียดงบฯประมาณแต่ละประเด็นทางกมธ.วิสามัญฯ เห็นว่า ศธ. กำหนดวิสัยทัศน์และเป็นหมายการทำงานที่กว้างและไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ และงบฯที่ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ทางกมธ.วิสามัญฯ จึงมีข้อแนะนำว่า ควรต้องไปปรับในส่วนนี้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในทุกองค์กรหลักของศธ. นอกจากนี้ กมธ.วิสามัญฯ ยังมีข้อห่วงใยในการกำกับดูแลการบริหารงานระดับอุดมศึกษาให้มีธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ และห่วงคุณภาพของผู้จบการศึกษาในระดับปริญญา ที่อยากให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อม จัดการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งศธ. ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด “ขณะเดียวกันกมธ.วิสามัญฯ ชื่นชม โครงการจัดการศึกษาทางการ และโครงการติวฟรี ที่เป็นการให้โอกาสผู้ที่มีฐานะยากจน ลดความเหลื่อมล้ำรวมถึง ขอให้หน่วยงานในศธ. โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)วางแนวทางส่งเสริมให้คนมาเรียนด้านการเกษตรมากขึ้น เพราะปัจจุบันมีบุคลากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรน้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของประเทศ นอกจากนี้ยังอยากให้ศธ. เน้นพัฒนาการเรียนรู้ การเรียน มากกว่าการสอบ และให้เร่งรัดให้ศธ. ส่งเสริมการเรียนการสอนลูกเสือ ตลอดจนให้ศธ. เร่งปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเฉพาะการร้องเพลงชาติ ที่ทางกมธ.วิสามัญฯ อยากให้ส่งเสริมเป็นพิเศษ ซึ่งทุกโรงเรียนต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกความรักชาติ “ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

 


ฉบับที่ 136 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 70679 ครั้ง Your IP Address is 54.144.36.228
          วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคงสภาพสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีนายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
 

สมศ.เริ่มประเมินภายนอกรอบ 4 ส.ค.นี้

          สมศ.วางกรอบประเมินภายนอกรอบ 4 เสร็จแล้ว เตรียมประชาพิจารณ์ 4 ภาค พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปและเริ่มประเมินเดือน ส.คนี้ ย้ำประเมินกลุ่มสมัครใจก่อน 41 แห่ง วันนี้( 19 ก.ค.) รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า ตามที่ สมศ. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนากรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นั้น ขณะนี้ สมศ. ได้วางแนวคิดในการประเมินคุณภาพไว้แล้ว ดังนี้ 1.การประเมินคุณภาพภายนอกจะต้องมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต้นสังกัด แผนการศึกษาของชาติและเป็นสากล 2.ต้องไม่เพิ่มภาระด้านเอกสารแก่ผู้รับการประเมิน โดยประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา 3.ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่ารับรองหรือไม่รับรอง เพื่อลดความกังวลของสถานศึกษา แต่จะมุ่งการประเมินเพื่อพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา และ 4.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการประเมินคุณภาพ และเชื่อมโยงฐานกับข้อมูลกับต้นสังกัด เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อไปว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จะมี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินตามกรอบเวลาคือการประเมินทุก 5 ปีและ ระยะที่ 2 เป็นการติดตามและพัฒนาเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะคือสถานศึกษามีความโดดเด่น จะติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลความสำเร็จมาเผยแพร่เป็นตัวอย่าง และสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาจะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากให้ข้อเสนอของผู้ประเมิน โดยสถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเสนอต่อต้นสังกัด เพื่อให้การสนับสนุนงบพัฒนา และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี นอกจากนี้ สมศ. เตรียมจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ช่วงต้นเดือนสิงหาคมและเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ โดยประเมินกลุ่มสถานศึกษาที่สมัครใจรับการประเมิน จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ การศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 10 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง และอุดมศึกษา 5 แห่ง “ก่อนที่สมศ.จะไปประเมิน จะต้องมีการจัดประชาพิจารณ์ ร่างกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกใน 4 ภูมิภาค คือกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ก.ค. และส่งสัญญาณการประชุมทางไกลไปจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 ก.ค. จังหวัดสงขลา และส่งสัญญาณไปจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเผยแพร่ทางออนไลน์และเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางผ่านทางเว็บไซต์ www.onesqa.or.th จากนั้นสมศ. จะนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา คาดว่าจะสามารถประกาศกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนรับทราบ ภายในเดือนกันยายน 2560” รศ.ดร.ณมน กล่าว

 
           วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1,2 และกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1,3 ซึ่งมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้ ดังนี้ 1. Mr.Rey De Vergara Villamora 2. Miss Marjorie De Gracia Valenzuela ครูรร.พนัสพิทยาคาร 3.Miss Phlpabonita Aubrey Ivanne ครูอนุบาลพนัสศึกษาลัย 4. Mr. Romeo A. Valenzuela ครูรร.วัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 2560
           วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จัดโครงการเข้าค่ายอรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-6 ณ วัดพระพุทธบาทเขานางนม โดยมีนายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคงสภาพสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีนายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ชบ.2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนและร่วมประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและบูรณาการกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายประกาศให้จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จำนวน 1 ศูนย์ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นป.6,ม.3 และส่งเสริมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-6 โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายเต็ม เสืออ่วม รองผอ.สพป.ชบ.2 รักษาราชการในตำแหน่งผอ.สพป.ชบ.2 ,นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชบ.2 และผอ.กลุ่มในสำนักงานเขต ร่วมต้อนรับดร.พีระ รัตนวิจิตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเดินทางไปส่งนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 มอบหมายให้นายภูเบศ พลชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการครูและนักเรียน และเงินสวัสดิการ สพป.ชบ.2 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
วันที่ 27 เมษายน 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดอบรมโครงการ "การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี" โดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการคิด การใช้ภาษา และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ซึ่งมีนายธนเดช ตุลยพินิจ นักวิชาการ สยามอินโนเวชั่นมีเดีย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
วันที่ 18 เม.ย.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจ.ชลบุรี เช่น การแสดงวงดนตรีลูกทุุ่ง การแสดงรำ การโชว์ซออู้ และการแสดงวงดนตรีสตริง โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้ารับเกียรติบัตรและเช็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า