ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 673200  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน

     วันที่ 2 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ส่งตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพของผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ส่งเสริมนักเรียน ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ด้านทักษะอาชีพ และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก

     วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก โดยจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมเลี้ยงดูบุตร ระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม โดยท่านนายกเทศบาลตำบลบ่อทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนบ้านทับร้างให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT โดยมีคณะครูเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๖ คน อบรมในด้าน ICT เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละท่านต่อไป โดยจัดอบรมห้อง ณ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงเด็ก โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ เข้ารับการอบรม วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

     ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นฐาน ให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ไปศึกษาดูงาน Best Practice

     นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูและนักเรียน ไปศึกษาดูงาน Best Practice ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับโรงเรียนบ้านทับร้างต่อไป (ภาพ/ข่าว:ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : รับรางวัลเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

     วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ด.ช.ธิติวัฒน์ กองอังกาบ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประเทศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : รณรงค์ประชารัฐร่วมใจ

     27 กรกฎาคม 2560 ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และเจ้าหน้าที่อนามัย ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและพิชิตยุงลาย ด้วยมาตรการร่วมกัน เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่

     วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย คำขวัญวันแม่ 25......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

     เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) ได้จัดกิจกรรม การอบรม ป.ป.ช. สพฐ. และ ป.ป.ช สพฐ.น้อย การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ให้กับคณะครูและนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัด โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะพระวิทยากร จากวัดหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พระวัดทับเจริญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔ และ หมู่ ๕ ตำบลบ่อทอง ผู้ปกครอง และคณะครูที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงศีล ๘ ที่ต้องปฏิบัติเกินความเป็นจริงในชีวิตของตนอย่างสมบูรณ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

     นางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) : บุณยวีร์ พวงดี // ภาพ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข

     เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข มอบหมายให้คณะครู โรงเรียนวัดโป่งตามุขนำโดย นางรัษฎากร แซ่เตียว และนางสาวปุณยานุช สุมาลัย คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยประจำปีี 2560 พร้อมด้วยคณะครูตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ปชส pongtamuk ภาพ / ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :อัญชัญ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายสัน สุขม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องและ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้จัดถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะที่1-3ของแต่ละระดับชั้นในการประกวดวาดภาพระบายสีการ์ดอวยพรวันแม่ ภาพและข่าว/อัญชัญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนและกิจกรรมวันแม่โรงเรียนวัดโป่งตามุข

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนของโรงเรียนวัดโป่งตามุขที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และอาคารเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ผู้บริหารคณะครู และนักเร......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/243 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36