ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 657418  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมทางวิชาการโดยบุคลากรจากชุมชนมีส่วนร่วม

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จัดโครงการส่งเสริมทางวิชาการโดยบุคลากรจากชุมชนมีส่วนร่วม "โครงการพับกระดาษเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" โดยวิทยากรภายในชุมชนคือ นางสาวอรวรรณ บัตรประโคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

     โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับวัดทับเจริญ จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชการที่๙) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครู และนักเรียนที่สนใจบรรพชาสามเณร เข้าร่วมพิธี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดทับเจริญ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการนวนแผนไทยเพื่อสุขภาพ

     โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตร นวดฝ่าเท้า ยาหม่องไพล ลูกประคบ ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2560 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับการอบรมจากท่านวิทยากร นาวาเอกอำนาจ การสมจิตร์ ข้าราชการบำนาญ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการฝึกอบรม และนางสาวธนัทธิดา ธนเสฐภักดี เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย ครูสอนวิชาชีพ เรือนจำ จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากรดำเนินการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ คณะครู นักเรียน โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาโรงเรียนวัดโป่งตามุข

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนวัดโป่งตามุขจัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดโป่งตามุข ซึ่งได้รับเกียรติจากกำนันสุรพงษ์ ญัตติณรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนวัดโป่งตามุข โดยท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายคุณธรรม นำชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน นำโดยนายปริญญา สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูทุกคนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ เข้าค่ายคุณธรรม นำชีวิต โดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้นักรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา พระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิในอริยาบถทั้ง๕ (ยืน,เดิน,นั่ง,นอน) พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ วัดบวรราษฎร์บำรุง (วัดเนินหิน) บรรยายกาศร่มรื่น ทำให้อิ่มเอิบในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ (ธีราภรณ์ เหล่ากาวี /ภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐น. ที่โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้เรียนได้ฝึกตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และส่งเสริมภาวะผู้นำให้เกิดแก่ผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งในระดับชั้นอน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : งานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินได้เข้าร่วมเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ "บ่อทองร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งกีฬานักเรียนและกีฬาครู โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดความรัก ความสามัคคีและเป็นการต้านภัยยาเสพติด (พลชิต พลชัย/ภาพ ธีราภรณ์ เหล่ากาวี/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

     วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลามอบหมายให้ นางสาวรัตน์รวี ปินะถา และเด็กชายพีระพัฒน์ ทองเย็น ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค เด็กชายสมจิตร สระแก้ว รองประธาน เด็กชายจินิวัฒน์ ละมัยกุล กรรมการ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย (รัตน์รวี/ ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : โครงการแต้มฝันให้น้อง

     วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค ให้การตอนรับ คณะผู้ใจดี จากโครงการแต้มฝันให้น้อง และได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 1.ทาสี 2.ซ่อมและทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ 3.แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ (รัตน์รวี/ข่าว:ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41

     การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนวัดสำเภาทอง นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค ให้ความสำคัญ ด้านกีฬา ของนักเรียนโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโคเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียน ทางด้านกีฬา ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา ผลการแข่งขัน โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดกิจกรรมนันทนการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค

     วันที่17 มีนาคม 2560 นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโคคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค ได้ตอนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดกิจกรรมนันทนการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโค (รัตน์รวี/ข่าวและภาะพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12 ระดับประเทศ

     ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้เข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 12 ระดับประเทศ ที่ สถิติ 9.69 วินาที และขอบคุณคณะครูที่ได้ฝึกซ้อม นักเรียน วิ่ง 31 ขา มา ณ ที่นี้ด้วย (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : ผู้มีจิตศรัทธามาเลี้ยงอาหารกลางวัน

     วันที่ 14 มีนาคม 60 นายกิติพงศ์ มณีรัตน์ มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้ ให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผอ.กันธอร กุลบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามและคณะครูขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ประวิทย์ รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง

     การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนวัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน ให้ความสำคัญ ด้านกีฬา ของนักเรียนโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียน ทางด้านกีฬา ความสามัคคี และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

     นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/238 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36