ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการถาม-ตอบ ลงข่าวประกาศเกี่ยวกับข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ดังนั้นข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าใช้งาน ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิ่งหาคม 2560 อนุมัติและมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้ประเทศชาติตามพระราโชบายฯโดยให้รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ในพื้้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน เช่น ที่พักอาศัย ที่ทำกิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา และพื้นที่ของรัฐทุกประเภท
กลุ่มอำนวยการ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 14:51 น. ].::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1