.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายวิเชีบร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองปฏิบัติราชการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนท่าสุด เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและงบจัดสรรอื่นๆของกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ ห้องประชุม 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
คณะนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยมี พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๐๘๗ ลว. ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ ของ หน่วยงาน สถาบันและสถานศึกษา หรือพื้นที่ที่เหมาะสมนั้น โดยได้ความอนุเคราะห์ กล้าไม้จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แม่ยาว – ห้วยแม่ซ้าย และ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว-ห้วยแม่ซ้าย จำนวน ๑๒๐ กล้า....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมตาม หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๓๐๔๓/๓๔๑๑ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ณ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาบนได้น้อม รำลึกถึง พระองค์ ในวันที่ ๑๒ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ....จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยาพร้อมคณะครูร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
 
..