ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 794449  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามประกาศศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามประกาศศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวและกำหนดแนวทางในการพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวดอย วันที่ 25 พฤษภาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งนโยบายการศึกษา และแนวปฏิบัติเช่น การใช้หนังสือเรียนฟรี 15 ปี การดูแลนักเรียนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน ในการศึกษาภาคบังคับ คลิป: https://www.youtube.com/watch?v=cLJa3yhqUBY......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

     นายสมพร สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ประธานกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุม 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : อบรมขยายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป

     นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดอบรมขยายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้กับข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนท่าสุด ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : การจัดอบรมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม TAP กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่

      โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมบุคลากรครูจำนวน 5คนได้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรมTAP โดยมีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผู้อำนวยการสพป.เชียงรายเขต1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับนาย บรรพต ขันคำ ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ ได้มาร่วมให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติของการใช้โปรแกรมTAPตลอดจนมี นางเรวดี โรจน์ประโคน และนายสุวรรณ์ พินิจ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ (เกษณี.ปชส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมGoodbye party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานยาง สิงค์โปร์

      นายปนรีชา พันธุ์จำเริญ พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมGood bye party นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานยาง สิงค์โปร์ โดยมี นายปริญญา ณ วันจันทร์ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดมาตั้งแต่วันที่วันที่9-19พ.ค2560 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานยางประเทศสิงคโปร์ร่วมกับYMCA. เชียงราย-เชียงใหม่ในระหว่างซึ่งได้มาให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวประเทศสิงค์โปรกับประเทศไทย โดยมีนักศึกษามหาวิท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสายจัดการประชุมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2560

     ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายพิรุณ แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสายและคณะครู ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย ทั้งนี้ได้รับคำปรึกษาการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากศึกษานิเทศก์เสาวลักษณ์ รัตนชูวงค์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่าสาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่าสายจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560

     ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นายพิรุณ แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสาย พร้อมคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษานี้ รวมถึงชี้แจงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET NT และ ผลความก้าวหน้าด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าสาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา พร้อมคณะครู ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงชี้แจงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o - net NT และ ผลความก้าวหน้าด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครอง ได้ทราบ ตลอดจนได้แนะนำคุณครูประจำชั้น และ คุณครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ทางผู้อำนวยการได้นำเงินที่ได้จากการเปิดรับบริจาคมอบให้กับ เด็กหญิงศิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียน

     นายวิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้กล่าวปฐมนิเทศต้อนรับกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 2ของปีการศึกษาใหม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : รับมอบอุปกรณ์การเรียน

     นายทรงวุฒิ เทพรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดรับมอบอุปกรณ์การเรียนจากชมรมจิตอาสาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

     นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.เขต 1 ได้เดินทางขึ้นมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนผาขวางวิทยา ในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภัย ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ของโรงเรียนผาขวางวิทยา โดยได้มอบแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ เข้าเยี่ยมชมการจัดการในชั้นเรียนพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูโดยมี นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ และ คณะครูคอยให้การต้อนรับเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(เมียนม่า)

     นายวิทย์ วิชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาจากรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(เมียนม่า) ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 // ปชส รร./ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :Anuban Chiangrai School
หัวข้อข่าว : รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

     นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีทีมวิทยากรจาก กฟผ. กองการเสริมสร้างทัศนคติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ( ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 64 คน คณะครู 20 คน รวมผู้เข้าอบรม 84 คน ) จะทำหน้าที่สายตรวจพลังงานไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :Anuban Chiangrai School
หัวข้อข่าว : รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

     นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู รับมอบเครื่องใช้ไฟ เป็นพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว จากนายนิคม เทพบุตร ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ (ครูโย/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/365 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36