ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 พบเพื่อนครู


ประวัติ-วิสัยทัศน์ ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง


นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2503 ที่บ้านเลขที่ 466 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ปัจจุบันอายุ 52 ปี อายุราชการ 22 ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 100/14 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประวัติการศึกษา
1. ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการฝึกอบรม (หลักสูตรสำคัญ)
1. หลักสูตรนักเรียนปลัดอำเภอรุ่นที่ 100 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. หลักสูตรผู้บังคับบัญชาอาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1 / 2551
6. หลักสูตร LEADERSHIP : Great Leaders . Great Teams. Great Results ประวัติการทำงาน-รับราชการ
1. พ.ศ. 2524-2531 ครูและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ รร.พณิชยการเชียงราย 2. พ.ศ. 2532-2534 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง 3-4) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
3. พ.ศ. 2534-2539 นักวิชาการศึกษา 4-5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
4. พ.ศ. 2539-2541 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
5. พ.ศ. 2541-2542 ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอ.ดอยหลวง 6. พ.ศ. 2542-2546 ศึกษาธิการอำเภอแม่สาย
7. พ.ศ. 2546-2547 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 3
8. 18 มิถุนายน 2547 – 12 พฤศจิกายน 2549 รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 3
9. 13 พฤศจิกายน 2549 – 26 มีนาคม 2551 รองผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3
10. 27 มี.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552 ผอ.สพท.เชียงราย เขต 4
11. 1 ต.ค.2552–1ต.ค.2555 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3
12. 1 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. ปถมาภรณมงกุฎไทย
การศึกษาดูงาน
1. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
2. ศึกษาดูงานด้านทวิภาษาประเทศอินเดีย
3. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศเกาหลี
4. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศจีน
5. ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศญี่ปุ่น ผลงานที่ภาคภูมิใจ
o งานโครงการพัฒนาการศึกษา พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
o งานการศึกษาทางเลือก โฮงเฮียนจาวบ้าน
o รางวัลคนดีศรีแม่จัน ปี 2552
ผอ.นพรัตน์ อู่ทอง (183.89.129.*) [ วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 07:08 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]