จำนวนผู้ใช้งาน 24 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195494 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
100 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETม.3(ผู้ประสานงานการสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3027 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร"การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก"26 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETม3(กรรมการกลาง) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการONETป.6(ผู้ประสานงานการสอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2(08.3022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบONET(ตัวแทนศูนย์สอบ) ประชุมวันที่ 8 กพ.59 พวงแสด 2 (13.0022 มกราคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 2 รายการ22 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
82 ครั้งแจ้งฌอนเงินงบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)21 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีฯ18 มกราคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ครั้งรายละเอียดขององค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.เชียงราย เขต 115 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 ครั้งปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 255911 มกราคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
96 ครั้งขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานเพื่อติดตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล11 มกราคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
91 ครั้งขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ โดยไม่ถือเป็นวันลา5 มกราคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
115 ครั้งแจ้ง15 โรงเรียนเท่านั้น ยังส่งข้อมูลโปรแกรมสิ่งก่อสร้างไม่ครบ4 ม.ค 59กลุ่มนโยบายและแผน
102 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังส่งงานไม่ครบในโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง22 ธ.ค 2558กลุ่มนโยบายและแผน
105 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล ม.สุโขทัยธรรมาธิราช14 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งตัวอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่าK14 ธค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน11 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 104 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร"การบริหารสินทรัพย์"รุ่นที่ 23 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 25582 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และสรุปงบลงทุนที่รร.ได้รับ2 ธันวาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแผนผังสถานศึกษาโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง ปิดระบบ 5 ธ.ค.นี้1 ธ.ค. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
87 ครั้งนโยบายและทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 25491 ธันวาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
23 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพฯ ม.ราชภัฏเชียงราย1 ธันวาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาสร้างสุข30 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแผนผังสถานศึกษา โปรแกรม B-OBEC5827 พ.ย 2558กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งไฟล์ excel สรุป รายงานผลประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 (ครั้งที่ 5-6)25 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมครูภาษาไทย ป.1 ร.ร.ที่ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 49 โรง (29 พย.58)23 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งแจ้งเลื่อนการจัดอบรม เรื่อง "เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิตและการศึกษา" (ม.แม่โจ้)23 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งแจ้ง 24 โรง เท่านั้น ยังไม่ส่งข้อมูล ให้ สพป.เชียงราย เขต 120 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งแบบประมาณการ แบบ ปร. ๔,ปร.๕ และ ปร.๖ (โปรแกรมคำนวณ)19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
92 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย(ม.ราชภัฏเชียงราย)19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์19 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
93 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชงปฏิบัติการ"การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมฯ ศตวรรษที่ 2117 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งแจ้งโอนเงินค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน13 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97 ครั้งคู่มือดำเนินการสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 (สพป.ชร.1)13 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/255812 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียน 25 โรงที่ยังไม่ปริ้นข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ส่งสพป.เชียงราย เขต 112 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
32 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 255811 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครการคัดเลือกการอบรม"หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ"10 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 ครั้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์10 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้ง 16 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 58 ส่งสพฐ.โดยตรง9 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
112 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 59 พย.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคุณลักษระครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 49 พย.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
53 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 39 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 29 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 59 เล่ม 19 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
80 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC58 นักเรียนรายบุคคล ส่ง สพฐ.โดยตรง9 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
44 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิตและการศึกษา6 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งส่งร่าง รายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 6 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36