จำนวนผู้ใช้งาน 21 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195491 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
106 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี26 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง"โลกแห่งการสื่อสาร" เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์25 กรกฎาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
92 ครั้งคำชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการระบบบัญชีสถานศึกษา21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
90 ครั้งคู่มือการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา(1)21 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี13 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งแบบรายงานข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 12 กรกฎาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูล ทร.14เพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)8 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
49 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
74 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการฯ7 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแบบรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล(กลุ่มส่งเสริมฯ)6 กรกฎาคม 2559กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน6 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 25595 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน5 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.เชียงราย(เพิ่มเติม)1 กรกฎาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
44 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
90 ครั้งกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย29 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งกรอกข้อมูลห้องงสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน28 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย28 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 ครั้งผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์27 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแบบประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้24 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙24 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
100 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ครั้งประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด21 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งแจ้งการยืนยันข้อมูล B-OBEC 59 ส่ง สพฐ. โดยตรง ของ รร. สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 มิ.ย 59กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งลดเวลา20 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งประกาศหลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย15 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2559)14 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งแผนการดำเนินงานคัดเลือก13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
80 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการวิจัย13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านการจัดการเรียนการสอน13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเกณฑ์คัดเลือกBest practiceด้านบิหารจัดการ13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
70 ครั้งpowerpiont "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ผอ.นพรัตน์บรรยาย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๙13 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC59 ส่ง สพฐ.9 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ของโรงเรียนในสังกัด ส่ง สพฐ.8 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ฯ8 มิถุนายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งแจ้งสถานะการส่งข้อมูล นักเรียนรายบุคคล DMC59 ส่ง สพฐ.7 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งแบบติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับโรงเรียน (ของ สพฐ.)7 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
89 ครั้งประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาฯรับรองบุคคลพิการทางการศึกษา5 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
52 ครั้งแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา5 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งแจ้ง 24 โรง เท่านั้น ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ปี 25593 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
36 ครั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 25592 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สร้างสรรค์ส่งเสริมพูนเพิ่มการอ่านกิจกรรมบูรณาการฯ31 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ31 พฤษภาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
86 ครั้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์(ม.ราชภัฏลำปาง)27 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งรับสมัครบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 126 พฤษภาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
61 ครั้งแบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน24 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งแบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน24 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36