จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195478 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
126 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด เชียงราย เขต 1 (รอง ผอ.บ้านสันโค้งฯ)31 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งแจ้งโรงเรียน 10 โรง เท่านั้น ส่งตารางข้อมูลนักเรียนปัจจุบันปีการศึกษา 255630 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
120 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานข้อมูลการติดตาม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งภายใน 31 พ.ค29 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48 ครั้งแจ้งโรงเรียน 5 โรงเท่านั้น กรอกข้อมูลนักเรียนปัจจุบันปีการศึกษา 2556 เทอม 127 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
36 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 255623 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งรายงานจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 อ่านออกเขียนได้ ในระบบ e-MES22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามพื้นฐาน22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามปฐมวัย22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา21 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (รองฯ บ้านสันโค้งฯ21 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 21 พค.5621 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117 ครั้งแจ้งโรงเรียน 4 โรงเท่านั้นบันทึกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ส่งสพฐ. โดยตรง20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
77 ครั้งตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการของบ อบต. (ล่าสุด)20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งไฟล์รายงานผลประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 119 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งPPT งานอุดหนุนปีการศึกษา 255617 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
24 ครั้งPPT การบริหารข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 255617 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
110 ครั้งPPT ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ศตวรรษที่ 2117 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งppt Educational Policies17 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งpptร่างนโยบาย สพฐ.ปี255717 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งpptนโยบาย รมว.ศธ.นำเสนอที่ประชุม ผอ.รร.(15พค56)17 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
90 ครั้งแจ้งการโอนเงินค่าจ้างและวิทยฐานะเบิกทวน16 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117 ครั้งแผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki 16 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
38 ครั้งแบบรายงานการดำเนินงานตามกลยุทธ์ปี2556ให้รร.ส่งคืนวันที่ 22 พค5616 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
31 ครั้งเอกสาร"Flip Your Classroom" นพ.วิจารณ์ พานิช16 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบความถูกต้องในระบบการรายงานการรับนักเรียน ภายในวันที่ 18พค515 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 ครั้งการจัดทำผลงานวิชาการ:การวิจัยในชั้นเรียน13 พฤษภาคม 2556ประชาสัมพันธ์
116 ครั้งแบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 3 ทุกรร.ส่งภายใน20พ.ค.5611 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
109 ครั้งแบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 3 ทุกรร.ส่งภายใน20พ.ค.56(2)11 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45 ครั้งโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC เป็น 0 ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผนด่วน9 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
100 ครั้งชื่อรร.ที่ต้องส่งเอกสารก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนภายใน10 พค.56 มิฉะนั้นงบประมาณพับไป7 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายรายการโทรทัศน์สีภายใน 29 เมษายน 255626 เมษายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ตาราง 17-24 ข้อมูล ณ 25/4/5625 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งตารางอบรมครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ ที่ม.ราชภัฏลำปาง25 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบจำนวนแท็บเล็ตกับจำนวนนักเรียนที่ขอรับ (ขาด-เกิน)25 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
109 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ให้สพฐ.โดยตรง ตารางที่ 17-24 24 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งรายงานข้อมุลสิ้นปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 17-2424 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
115 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ตาราง 17-24 ส่ง สพฐ. โดยตรง23 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ตารางที่ 17-2421 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งแจ้งการโอนเงิน19 เมษายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งเรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าน/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 17 เมษายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน9 เมษายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 ครั้งการติดตั้งจานดาวเทียมเพิ่มเติม สำหรับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา29 มีนาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสถานศึกษา28 มีนาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอความอนุเคราะห์สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับTablet ครั้งที่ 2 26 มีนาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งการคิดระดับคุณภาพใน ม. 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 แปลผล O-NET21 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
113 ครั้งโปรแกรมประเมินมาตรฐานปฐมวัย สำหรับ 200321 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งแบบฟอร์มรายงานประจำปี 255520 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบระบบประกัน 8 ข้อ ส่วนที่ 320 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
32 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบระบบประกัน 8 ข้อ ส่วนที่ 220 มีนาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/26 ->
<< 25 26 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36