จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241870 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งงบแปรญัตติ 2556 (ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน)25 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือการติดตั้งโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน (Scan Tool3)18 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (EMIS)18 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 17 มิย.5617 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้รายงผลการรับเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2556 ตามแบบบค.911 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์10 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 6 มิย.6 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น5 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม DMC 56 (1)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
103 ครั้งมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 3 มิย.563 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแก้ ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ2 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ2 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
115 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา31 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด เชียงราย เขต 1 (รอง ผอ.บ้านสันโค้งฯ)31 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งแจ้งโรงเรียน 10 โรง เท่านั้น ส่งตารางข้อมูลนักเรียนปัจจุบันปีการศึกษา 255630 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานข้อมูลการติดตาม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งภายใน 31 พ.ค29 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 ครั้งแจ้งโรงเรียน 5 โรงเท่านั้น กรอกข้อมูลนักเรียนปัจจุบันปีการศึกษา 2556 เทอม 127 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
45 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 255623 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
108 ครั้งรายงานจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 อ่านออกเขียนได้ ในระบบ e-MES22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
76 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามพื้นฐาน22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
48 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามปฐมวัย22 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา21 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (รองฯ บ้านสันโค้งฯ21 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 21 พค.5621 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียน 4 โรงเท่านั้นบันทึกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ส่งสพฐ. โดยตรง20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
85 ครั้งตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการของบ อบต. (ล่าสุด)20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งไฟล์รายงานผลประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน20 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
72 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 119 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งPPT งานอุดหนุนปีการศึกษา 255617 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
23 ครั้งPPT การบริหารข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 255617 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
106 ครั้งPPT ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ศตวรรษที่ 2117 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งppt Educational Policies17 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
33 ครั้งpptร่างนโยบาย สพฐ.ปี255717 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
121 ครั้งpptนโยบาย รมว.ศธ.นำเสนอที่ประชุม ผอ.รร.(15พค56)17 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งแจ้งการโอนเงินค่าจ้างและวิทยฐานะเบิกทวน16 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแผนการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ Genki 16 พฤษภาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งแบบรายงานการดำเนินงานตามกลยุทธ์ปี2556ให้รร.ส่งคืนวันที่ 22 พค5616 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งเอกสาร"Flip Your Classroom" นพ.วิจารณ์ พานิช16 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบความถูกต้องในระบบการรายงานการรับนักเรียน ภายในวันที่ 18พค515 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
112 ครั้งการจัดทำผลงานวิชาการ:การวิจัยในชั้นเรียน13 พฤษภาคม 2556ประชาสัมพันธ์
126 ครั้งแบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 3 ทุกรร.ส่งภายใน20พ.ค.5611 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
118 ครั้งแบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล กลยุทธ์ที่ 3 ทุกรร.ส่งภายใน20พ.ค.56(2)11 พฤษภาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
50 ครั้งโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC เป็น 0 ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผนด่วน9 พฤษภาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
105 ครั้งชื่อรร.ที่ต้องส่งเอกสารก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนภายใน10 พค.56 มิฉะนั้นงบประมาณพับไป7 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายรายการโทรทัศน์สีภายใน 29 เมษายน 255626 เมษายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ตาราง 17-24 ข้อมูล ณ 25/4/5625 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
23 ครั้งตารางอบรมครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ ที่ม.ราชภัฏลำปาง25 เมษายน 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบจำนวนแท็บเล็ตกับจำนวนนักเรียนที่ขอรับ (ขาด-เกิน)25 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
117 ครั้งแจ้งโรงเรียนตรวจสอบการส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555 ให้สพฐ.โดยตรง ตารางที่ 17-24 24 เมษายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/26 ->
<< 25 26 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36