จำนวนผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243750 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
33 ครั้งคำสั่งคณะกรรมการประถม6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งคำสั่งกรรมการแข่งทักษะ มัธยม6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ 566 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
30 ครั้งแผนผังการจัดงานทักษะวิชาการ ปี 2556 สพป.ชร.1 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)6 สิงหาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
77 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวจสอบการกรอกข้อมูล EMIS 6 เมนู ส่ง สพฐ. โดยตรง ด่วน6 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับลงทะเบียนอบรม e-office6 สิงหาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
14 ครั้งประกาศ อกคศ.เขต เรื่องปรับปรุงรายละเอียกองค์ประกอบการพิจารณาย้าย(ผู้บริหารสถานศึกษา)ลว.1สค561 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 1 สค.561 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
47 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS ส่ง สพฐ. โดยตรง31 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เรื่องปรับปรุงรายละเอียกองค์ประกอบการพิจารณาย้าย(ครูผู้สอน)ลว31 ก.ค.5631 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ครั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนร.26 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งทำเนียบรุ่นการฝึกอบรมหลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ จ.เชียงราย.pdf26 กรกฎาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน EMIS ส่ง สพฐ.26 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในงานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)25 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพป.เชียงราย เขต 119 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
94 ครั้งการสังเคราะห์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา19 กรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 ครั้งแจ้งโรงเรียน 27 โรงเท่านั้น แก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC56 ด่วน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งเอกสารเบิกเงินทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง ครั้งที่ 316 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
76 ครั้งหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ (สายผู้สอน) ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 254916 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งหนังสือแจ้ง ว 916 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 255416 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา16 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.16 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง แจ้งครั้งที่ 215 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 12 กค.5612 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
75 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง12 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งแจ้งโรงเรียนจัดส่งเอกสารข้อมูล DMC ให้ สพป.เชียงราย เขต 111 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งเกณฑ์การประกวดกิจกรรมปฐมวัย (หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพ เคลื่อนไหวฯ และประดิษฐ์เศษวัสดุฯ11 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
89 ครั้งคุณลักษณะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา11 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ครั้งประกาศฯ ตำแหน่งว่างเพืือรับย้าย/รับโอน ข้าราชการอื่ื่นตามมาตรา 38 ค (2) 10 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง KRS ตัวชี้วัดที่ 3 และ ARS ตัวชี้วัดที่ 12 (ครั้งที่ 2)10 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
84 ครั้งรายการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 255610 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งเกณฑ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง , ฟ้อนเล็บเชียงราย ฯ)10 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
91 ครั้งffadminผู้ดูแลระบบ
45 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง KRS ตัวชี้วัดที่ 3 และ ARS ตัวชี้วัดที่ 129 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบการย้าย 9 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 ครั้งแจ้งยืนยันข้อมูล DMC56 9 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
125 ครั้งคุณลักษณะชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ชุดละ 4,000 บาท8 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ. โดยตรง8 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2556 ระดับจังหวัดเชียงราย5 กรกฎาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
75 ครั้งกำหนดการคัดเลือกโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ปี 2556 ระดับจังหวัดเชียงราย5 กรกฎาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล DMC ให้สพฐ. และข้อมุล 5 รายการให้ สพป.เชียงราย 15 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
61 ครั้งทดสอบการส่งไฟล์4 กรกฎาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพฐ.และ สพป.เชียงรายเขต 1 ณ 30 มิ.ย.5630 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
80 ครั้งประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์28 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 3627 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพฐ. และ สพป.เชียงราย เขต 127 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
90 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ปี55 อ่านออกเขียนได้26 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36