จำนวนผู้ใช้งาน 19 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195488 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
84 ครั้งการสังเคราะห์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา19 กรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 ครั้งแจ้งโรงเรียน 27 โรงเท่านั้น แก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC56 ด่วน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแบบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
80 ครั้งเอกสารเบิกเงินทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน18 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง ครั้งที่ 316 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูฯ (สายผู้สอน) ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 254916 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งหนังสือแจ้ง ว 916 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 255416 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายข้าราชกาาครูและบุคลากรทางการศึกษา16 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ครั้งก.ค.ศ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.16 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง แจ้งครั้งที่ 215 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
39 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 12 กค.5612 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC56 ส่ง สพฐ.โดยตรง12 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
60 ครั้งแจ้งโรงเรียนจัดส่งเอกสารข้อมูล DMC ให้ สพป.เชียงราย เขต 111 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งเกณฑ์การประกวดกิจกรรมปฐมวัย (หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพ เคลื่อนไหวฯ และประดิษฐ์เศษวัสดุฯ11 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
80 ครั้งคุณลักษณะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา11 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งประกาศฯ ตำแหน่งว่างเพืือรับย้าย/รับโอน ข้าราชการอื่ื่นตามมาตรา 38 ค (2) 10 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง KRS ตัวชี้วัดที่ 3 และ ARS ตัวชี้วัดที่ 12 (ครั้งที่ 2)10 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
101 ครั้งรายการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 255610 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งเกณฑ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ดนตรีพื้นเมือง , ฟ้อนเล็บเชียงราย ฯ)10 กรกฎาคม 2556กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
86 ครั้งffadminผู้ดูแลระบบ
36 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง KRS ตัวชี้วัดที่ 3 และ ARS ตัวชี้วัดที่ 129 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
88 ครั้งประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เรื่องรายละเอียดองค์ประกอบการย้าย 9 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งแจ้งยืนยันข้อมูล DMC56 9 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งคุณลักษณะชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม ชุดละ 4,000 บาท8 กรกฎาคม 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงยืนยันข้อมูล DMC56 ส่ง สพฐ. โดยตรง8 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
83 ครั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2556 ระดับจังหวัดเชียงราย5 กรกฎาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
67 ครั้งกำหนดการคัดเลือกโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ปี 2556 ระดับจังหวัดเชียงราย5 กรกฎาคม 56กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล DMC ให้สพฐ. และข้อมุล 5 รายการให้ สพป.เชียงราย 15 กรกฎาคม 2556กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งทดสอบการส่งไฟล์4 กรกฎาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
89 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพฐ.และ สพป.เชียงรายเขต 1 ณ 30 มิ.ย.5630 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
71 ครั้งประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์28 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 3627 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูล DMC56 ให้ สพฐ. และ สพป.เชียงราย เขต 127 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
81 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.6 ปี55 อ่านออกเขียนได้26 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งเร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมและบริการคอมฯ ภายใน 26 มิย.5625 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ครั้งงบแปรญัตติ 2556 (ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน)25 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือการติดตั้งโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน (Scan Tool3)18 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (EMIS)18 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 17 มิย.5617 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้รายงผลการรับเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2556 ตามแบบบค.911 มิถุนายน 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์10 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 6 มิย.6 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น5 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
122 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม DMC 56 (1)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งมาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(SBM)4 มิถุนายน 2556กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 3 มิย.563 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแก้ ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ2 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ2 มิถุนายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 ครั้งรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา31 พฤษภาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36