จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195256 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
60 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งบุคลากรวิทย์4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต4 กรกฎาคม 2560กลุ่มอำนวยการ
28 ครั้งแจ้งโอนเงิน 4 กค.604 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณียืมเงิน)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณีส่งเบิก)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งตย.โครงงานวิทย์น้อยเรื่องดิน1 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งตย.โครงงานวิทย์น้อยเรื่องดินบ้านเรา1 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งคู่มือประเมินออนไลน์วิทย์น้อย30 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งแนวทางขอรับประเมินวิทย์น้อย6030 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งตยโครงงานวิทย์น้อย30 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 มิถุนายน 256029 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา28 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)27 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 23 -26 มิ.ย0256026 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งคู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได้23 มิถุนายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
20 ครั้งการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ22 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 มิถุนายน 256021 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งนักการภารโรง(โครงการ19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งนักการภารโรง(ค่าตอบแทน19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 256019 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14-16 มิ.ย.256019 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
37 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้ง2.การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา(กรณียืมเงิน)16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้ง1.การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา(กรณีส่งเบิก)16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 ครั้งการจัดทำข้อมูลครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2560) สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ 1 แบบ 214 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 4112 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC 60 ส่ง สพฐ.โดยตรง9 มิถุนายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู8 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ2 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 25602 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ2 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งสรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 256024 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งแบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
42 ครั้งเผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งเครื่องมือนิเทศปี6023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.256019 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 256018 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
45 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 17 พ.ค.6018 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการภาษาไทย ภาษาธรรม ครั้งที่ 2 (ม.แม่ฟ้าหลวง)18 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี17 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
95 ครั้งแบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศ ปี 256016 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งแบบขอความยินยอมหน่วยงานอื่นเปิดอนุบาล3ขวบ15 พฤษภาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี11 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งแจ้งข่าวการขอใช้บัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ.เชียงราย ไปขึ้นบัญชี กศจ.แพร่และอุตรดิตถ4 พฤษภาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36