จำนวนผู้ใช้งาน 27 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195497 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
80 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (2)2 ก.ค.2557กลุ่มอำนวยการ
32 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (1) 2 ก.ค 2557กลุ่มอำนวยการ
120 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (6)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
104 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (5)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (4)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
69 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (3)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (2)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
113 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
78 ครั้งแจ้งการโอนเงิน27 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง ดาว์นโหลดข้อมูล DMC 57 26 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ(1)24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
120 ครั้งด่วน รายชื่อรร.ที่ยังไม่่ไปรับ ทร.14 ตามนส.ที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57 24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
120 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
116 ครั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 255723 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้ง 27 โรง เท่านั้น20 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
85 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ 57 ส่ง สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
114 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 19 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 819 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์57 ให้ สพฐ.18-06-57กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง18 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา 16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับกศ.พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
50 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา (1)16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
101 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 57 10 มิ.ย. ส่งสพฐ.14 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย 255712 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง กรณีนักเรียนติด G09-06- 2557กลุ่มนโยบายและแผน
31 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 579/06/ 2557กลุ่มนโยบายและแผน
91 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖6 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา4 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการจัดทำข้อมูลนักเรียนและอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา( ณ ข้อมูล 10 มิ.ย.57)3 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖3 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557 เล่ม 626 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2557 เล่ม 526 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 426 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งเกณฑ์คุณลักณะครุภัณฑ์ปี2557 เล่ม 326 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 226 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2547 เล่ม 126 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ของสถานศึกษา22 พฤษภาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ22 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
99 ครั้งคู่มือ ARS โรงเรียน ปี 2557(17พค57ฉบับทำเล่ม)21 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน21 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างตกลงราคาจ้าง(งบลงทุน)ปรับปรุงซ่อมแซม20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
49 ครั้งตัวอย่างบัญชีปริมาณงานและราคา (กำหนดราคากลาง/แนบท้ายใบสั่งจ้าง) ปรับปรุงซ่อมแซม 20 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
100 ครั้งการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปี 255719 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
82 ครั้งPP นำเสนอ(การประชุม ผอ.โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
106 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557 (ต่อ)19 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
90 ครั้งใบงานประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียน 19 พฤษภาคม 255719 พ.ค.57กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
97 ครั้งแจ้ง 2 โรงเท่านั้น กรอกนักเรียน DMC สิ้นปีการศึกษา 56 ส่ง สพฐ.ด่วน2 พฤษภาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36