จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243749 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
45 ครั้งการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 255625 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
89 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เรื่องภัยมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม24 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน(ทร.14) ตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว.16มิย24 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื้อรับรางวัลพระราชทาน ปี 255723 ก.ค.2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งเอกสารการอ่านตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่6417 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
68 ครั้งประกาศ สพฐ.การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 5717 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายการประมาณราคาค่าวัสดุของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ประจำปี 2557 รหัสผ่าน designobec17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ16 ก.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
42 ครั้งแบบจัดเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ กศ. ปี 577 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
89 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"3 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
74 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (2)2 ก.ค.2557กลุ่มอำนวยการ
40 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (1) 2 ก.ค 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (6)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
107 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (5)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (4)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
74 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (3)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (2)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
121 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
86 ครั้งแจ้งการโอนเงิน27 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง ดาว์นโหลดข้อมูล DMC 57 26 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
74 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ(1)24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
126 ครั้งด่วน รายชื่อรร.ที่ยังไม่่ไปรับ ทร.14 ตามนส.ที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57 24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
125 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
118 ครั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 255723 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้ง 27 โรง เท่านั้น20 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ 57 ส่ง สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
118 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 19 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 819 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์57 ให้ สพฐ.18-06-57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง18 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
82 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา 16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับกศ.พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา (1)16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
110 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 57 10 มิ.ย. ส่งสพฐ.14 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย 255712 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง กรณีนักเรียนติด G09-06- 2557กลุ่มนโยบายและแผน
40 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 579/06/ 2557กลุ่มนโยบายและแผน
98 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖6 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา4 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการจัดทำข้อมูลนักเรียนและอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา( ณ ข้อมูล 10 มิ.ย.57)3 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖3 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557 เล่ม 626 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2557 เล่ม 526 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36