จำนวนผู้ใช้งาน 12 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195480 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
48 ครั้งประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 25 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 46 ประจำปี 255721 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูล DMC 10 มิ.ย.5720 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน DEA ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.255715 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
37 ครั้งคู่มือตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลสำหรับข้าราชการฯ (กคศ.16)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำรวจรายชื่อเกษียณ ปี พ.ศ.2558 (แจ้ง ร.ร.)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(4)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
40 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(3)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(2)13สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
16 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(1)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
101 ครั้งแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 58 และประกอบการชี้แจง11 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงโหลดข้อมูล DMC 57 ตรวจสอบความถูกต้องทุกเมนู8 ส.ค. 57กลุ่มนโยบายและแผน
107 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี ชีวิสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"8 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
53 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์(วศ.,มศว.,มน.) พิษณุโลก7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งประชาสัมพันธ์ร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะคศ.3ค.ศ.47 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 ครั้งรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 6 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
98 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งกรอกแบบสำรวจโรงเรียนดีประจำตำบล (ให้กรอกเฉพาะโรงเรียนในโครงการเท่านั้น)5 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
111 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.บรรพต ขันคำ4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
104 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(5)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(4)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(3)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
52 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(2)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(1)4 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
44 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกครูบุคลากรสถานศึกษาที่จัดการแนะแนวดีเด่น4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ"การเป็นพิธีกรในงานพิธการ(แบบมืออาชีพ)"4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งppt.การคัดกรองการอ่าน ปี ๕๗ (ประชุมครูวิชาการโรงเรียน ๒ สค.๕๗)3 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
69 ครั้งโอนเงินอุดหนุน1 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์25 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 255625 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เรื่องภัยมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม24 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงาน(ทร.14) ตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว.16มิย24 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี23 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื้อรับรางวัลพระราชทาน ปี 255723 ก.ค.2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
123 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งเอกสารการอ่านตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่6417 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกาศ สพฐ.การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 5717 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งรายการประมาณราคาค่าวัสดุของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ประจำปี 2557 รหัสผ่าน designobec17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ16 ก.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
35 ครั้งแบบจัดเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ กศ. ปี 577 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
76 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"3 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36