จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1241868 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1291 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
65 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 57 ไม่เสร็จ ณ 05 -09-575 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน สพป.ชร.1 ปี2557 (ประเภทกรีฑา)4 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 ครั้งแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ. )4 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
110 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 04 ส.ค. 574 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการด้านจีนศึกษา3 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ"การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ"3 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งแจ้งเฉพาะ รร.ที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เสร็จ ณ 03 ก.ย.573 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
69 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC 57ไม่เสร็จ ณ 2 ก.ย..57 08.30 น.2 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
92 ครั้งแจ้งการโอนเงิน1 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
89 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 56 และ57 ไม่ครบ ณ 30-08-57 17.15 น.30 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ยังไม่ครบ ณ 29-8-57 10.41น.29 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวสอบและแก้ไขข้อมูล DMC สิ้นปี 56 และDMC 57 ด่วน28 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์27 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ปี 255727 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 ครั้งประชาสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2557 25 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 46 ประจำปี 255721 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
124 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูล DMC 10 มิ.ย.5720 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
118 ครั้งรายชื่อ รร.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน DEA ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.255715 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งคู่มือตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายบุคคลสำหรับข้าราชการฯ (กคศ.16)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำรวจรายชื่อเกษียณ ปี พ.ศ.2558 (แจ้ง ร.ร.)14 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(4)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
37 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(3)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(2)13สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเอกสารแนวทางการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(1)13 สค 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
108 ครั้งแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 58 และประกอบการชี้แจง11 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
18 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงโหลดข้อมูล DMC 57 ตรวจสอบความถูกต้องทุกเมนู8 ส.ค. 57กลุ่มนโยบายและแผน
112 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี ชีวิสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ"8 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
60 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์(วศ.,มศว.,มน.) พิษณุโลก7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์ร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องฯ7 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
117 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะคศ.3ค.ศ.47 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
123 ครั้งรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 6 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
104 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 5 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งกรอกแบบสำรวจโรงเรียนดีประจำตำบล (ให้กรอกเฉพาะโรงเรียนในโครงการเท่านั้น)5 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
119 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.บรรพต ขันคำ4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
113 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(5)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
15 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(4)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(3)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(2)4 ส.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
51 ครั้งเอกสารประกอบการอบรม ครูปฐมวัย 4 ส.ค. 2557 อ.พิสิษฐ์(1)4 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
48 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกครูบุคลากรสถานศึกษาที่จัดการแนะแนวดีเด่น4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ"การเป็นพิธีกรในงานพิธการ(แบบมืออาชีพ)"4 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งppt.การคัดกรองการอ่าน ปี ๕๗ (ประชุมครูวิชาการโรงเรียน ๒ สค.๕๗)3 สิงหาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งโอนเงินอุดหนุน1 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา ปี 255728 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์25 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 255625 กรกฎาคม 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36