จำนวนผู้ใช้งาน 20 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195490 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
78 ครั้งแจ้ง 27 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 57 31 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
45 ครั้งการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน จ.แพร่ 30 ตุลาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
93 ครั้งแจ้ง 32 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 5730 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
114 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า 29 ตุลาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งแจ้ง 43 โรง ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 5727 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งโอนเงินวิทยะฐานะ22 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
76 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ราชภัฏเชียงราย)21 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งโอนเงินอุดหนุน(ค่าไฟฟ้า)ตามหนังสือจัดสรร ศธ 04043/4784 ลว.19กย.5720 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124 ครั้งแจ้งโรงเรียนขยายโอกาส 7 โรงเท่านั้น ส่งแบบตอบรับของ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงราย 13 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
96 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สพป.เชียงราย เข1 (ส่ง10 ต.ค. 57)8/10/57กลุ่ม นโยบานและแผน
65 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 3 หลักสูตร6 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์รุ่นที่2และ330 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 30 กย.30 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
118 ครั้งบัญชีจัดสรรกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯกีฬานักเรียน29 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
104 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ "บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาฯ"26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 17 หลักสูตร คณะครุศาสตร์26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งให้โรงเรียนรายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV26 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
80 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ว.266023 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติด ระบบ NISPA 18 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป"17 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งแจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 14 ก.ย.5714 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
92 ครั้งนโยบาย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อ สนช.12 กย5712 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 57 ไม่เรียบร้อย ณ 11 ก.ย.5711 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
32 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการสอนภาษาไทยสู่ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 2111 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งแบบประมาณราคา ปร.4 ปร.610 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
39 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญอบรมการสอนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง, การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดฯ10 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแจ้งการโอนเงิน10 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
85 ครั้งแจ้ง 20 โรงเรียนเท่านั้นที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 09 ก.ย.579 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
97 ครั้งการแข่งขันกรีฑาทำการแข่งในวันที่ 11 กย.57 ณ สนามกีฬาจ.ชร. รายงานตัว08.00น.9 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45 ครั้งแก้ไขการแข่งขันกีฬาเปตอง และสถานที่แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 8 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44 ครั้งสูจิบัตรการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนสพป.ชร.1ปี25578 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
75 ครั้งแจ้ง 38 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC57ไม่เสร็จ ณ 8 ก.ย.578 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งนโยบาย สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25587 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
47 ครั้งกำหนดการพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน สพป.ชร.1 ปี25575 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 57 ไม่เสร็จ ณ 05 -09-575 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน สพป.ชร.1 ปี2557 (ประเภทกรีฑา)4 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 ครั้งแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ. )4 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
100 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 04 ส.ค. 574 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
91 ครั้งประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการด้านจีนศึกษา3 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ"การพัฒนานโยบายและการจัดการภาครัฐ"3 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งแจ้งเฉพาะ รร.ที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เสร็จ ณ 03 ก.ย.573 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC 57ไม่เสร็จ ณ 2 ก.ย..57 08.30 น.2 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
84 ครั้งแจ้งการโอนเงิน1 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
86 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 56 และ57 ไม่ครบ ณ 30-08-57 17.15 น.30 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ยังไม่ครบ ณ 29-8-57 10.41น.29 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงตรวสอบและแก้ไขข้อมูล DMC สิ้นปี 56 และDMC 57 ด่วน28 ส.ค.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์27 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ปี 255727 สิงหาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36