จำนวนผู้ใช้งาน 26 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195496 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
108 ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 17 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ:ข้อปฏิบัติสูความเป็นเลิศของอาเซียนด้านภาษา28 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งร่างแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน อ.-จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)27 เมษายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
50 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการฯ24 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
48 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ:กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้่งที่ 1724 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู23 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งแจ้ง 16 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล DMC57 สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง20 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
125 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายชื่อครูปฐมวัยเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 20 เม.ย. 58กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้ง 7 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้แก้ไขข้อมูล DMC 57 สิ้นปี สพฐ.ประมวลผล ณ17-4-5819 เม.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 สิ้นปี ส่งสพฐ. โดยตรง ณ 19-4-5819 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนต่างสังกัด ด่วน19 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
57 ครั้งโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC 57 สิ้นปี ณ 10 เม.ย.57 10 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
34 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ กรอกไม่ครบ ณ 10-4-5810 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ10 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 255810 เมษายน 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ กรอกไม่ครบ ณ 8-4-588 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ ไม่ครบ ณ 6-4-587 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ ไม่ครบ ณ 3-4-583 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
108 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC รร.ที่กรอกไม่ครบไม่ถูกต้อง1 เม.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
37 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเด็กแอลดี(2003)27 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม"โภชนาการสมวัยและการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก"24 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน24 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
51 ครั้งแจ้งกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ส่งแบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 255824 มีนาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
48 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงแก้ไขข้อมูลนักเรียนผิดปกติก่อนยืนยันส่ง DMCสิ้นปี 57 24 มี.ค.58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255723 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 255819 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 ครั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาONET57P619 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
85 ครั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาONET57M319 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
100 ครั้งผลการทดสอบONET2557 ภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย 117 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับประเทศศูนย์สอบ212 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศก์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา ครั้งที่39 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต5 มีนาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
56 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย34 มี.ค.58กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ4 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 25583 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109 ครั้งโปรแกรม อ สุริยันต์2 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศ
50 ครั้งการกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (ภายในวันที่ 5 มี.ค. 58)27 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งขอเชิญร่วมบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองผ่านแบบ ภ.ง.ด.90.9126 กุมภาพันธ์ 2558อำนวยการ
95 ครั้งคู่มืออัฟโหลดตารางExcelโปรแกรมระบบริหารและติดตามการส่งเสริมการจัดการศึกษา26 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
123 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ฯ25 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งมาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย23 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งข้อสอบกลาง ม1-222 กุมภาพันธ์ 2558กลุ่มนิเทศ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36