จำนวนผู้ใช้งาน 29 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195499 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
78 ครั้งติดตามการรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) เหลืออีก 3 โรง29 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
51 ครั้งการกรอกข้อมูล EFA แจ้ง 11 โรง เท่านั้น27 มิ.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
125 ครั้งติมตามการรายงานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 26-5-5826 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
114 ครั้งประชาสัมพันธ์ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการ,การประชุมใหญ่สามัญ26 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย25 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด24 มิ.ย. 58กลุ่มนโยบายและแผน
79 ครั้งppt. Service mind (สำหรับผู้บริหารและครูภาษาไทย ป.1)23 มิถุนายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งppt. Positive Thinking (สำหรับผู้บริหารและครูภาษาไทย ป.1)23 มิถุนายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
106 ครั้งกำหนดวันเข้าเฝ้าฯ นักเรียน สถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา255723 มิถุนายน 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลโปรแกรม EMIS ไม่ครบ22 มิ.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งติมตามการรายงานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)19 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
102 ครั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นปฏิรูปการศึกษาฯ18 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งสพฐ.แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียน DMC 58 ผิดปกติ ไม่ครบ17 มิ.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งขัอมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ17 มิ.ย. 58กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดนตรีนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 317 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลระบบ EMIS ส่ง สพฐ.กำหนด 10 มิ.ย.5817 มิ.ย. 58กลุ่มนโยบายและแผน
15 ครั้งแจ้งขอเข้าดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายฯ16 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)16 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูล EMIS ส่งสพฐ.โดยตรง11 มิ.ย 2558กลุ่มนโยบายและแผน
31 ครั้งประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการRead Thailand:อ่านเถิด เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้าฯ11 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่11 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรม"การใช้การละเล่นไทยฯ"11 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ 255811 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร11 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสัทศาสตร์ปฏิบัติการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษฯ9 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งประชาสัมพันธ์ การอบรมสัมมนา (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม)9 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
44 ครั้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"9 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเรียนการสอนวรรณคดีไทยในบริบทท้องถิ่น"9 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการบริหารฯ8 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดยังไม่ส่งเอกสารให้ สพฐ.7 มิ.ย 2558กลุ่มนโยบายและแผน
99 ครั้งแจ้งการยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 58 ณ 7 มิ.ย.587 มิ.ย 2558กลุ่มนโยบายและแผน
26 ครั้งSARเเรียนร่วม20037 มิถุนายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
100 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด อัพโหลดเอกสารส่ง สพฐ.ด่วน5 มิ.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
120 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC58 5 มิ.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
59 ครั้งแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนรายหัว ปี 25585 มิถุนายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
19 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัดที่ยังไม่ส่งเอกสารยืนยันตัวตน2 มิ.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
56 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม"2 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
125 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 เรื่อง "คนโตตัวเล็ก"2 มิถุนายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
98 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา(อำเภอเมือง)27 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 255827 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย27 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับSTEM Education"27 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.2558(แบบ 1 แบบ 2) ที่ ศธ 04043/2417 ลว.21 พ.ค 5825 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
115 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (หนังสือที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)25 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล21 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
126 ครั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 255718 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
120 ครั้งแจ้ง 37 โรงเท่านั้น ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 17 พ.ค 58กลุ่มนโยบายและแผน
69 ครั้งค่าPRผลการทดสอบONET2557 (กลุ่มพัฒนา)12 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดทำและการบูรณาการแผนงานโครงการในการาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์12 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประชาสัมพันธ์เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 117 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36