จำนวนผู้ใช้งาน 15 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195484 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
84 ครั้งประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม ประจำปี 2558 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)4 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแบบประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลประจำปีการศึกษา 255825 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26 ครั้งแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล25 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
99 ครั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด25 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 56และ 5724 ส.ค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
103 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ24 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ อ.สมศรี24 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
110 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการรุ่นใหม่ใส่ใจอาเซียนฯ21 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการจัดหาพัสดุระบบ e-GP ระยะที่ 318 ส.ค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งสูตรคำนวณเงินอุดหนุนรายหัว ประกอบการประชุมติดตามงบประมาณ18 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
106 ครั้งรายงานข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556-255711 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งแบบฟอร์มสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 255810สค2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการเขียนและการอ่าน10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ (ม.ราชภัฏเชียงราย)10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
113 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 47 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
51 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 37 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
20 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 27 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
100 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 17 ส.ค.2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
41 ครั้งแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572(15 ปี)4 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งการสำรวจรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 (14 โรง)30 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
35 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าใจการบริหารจัดการฯ29 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์29 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ครั้งโรงเรียนที่ต้องรีบดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและส่งเอกสารให้แล้วเสร็จก่อน 29 กค 5828 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งเอกสารประกอบการสอบราคาระบบคอมฯ เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง27กรกฎาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
68 ครั้งตัวอย่างสัญญาคคอมพิวเตอร์27กรกฎาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04043/4039 ซื้อระบบคอม ปี 5722 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04043/4037 ซื้อระบบคอม ปี 5622 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
57 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ22 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งแจ้งนัดลงระบบ e-gp สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพวง (DLIT)21 กรกฎาคม58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งUSERNAME และ PASSWORD ของโรงเรียนในสังกัดในการทำ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ19 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งคู่มือโรงเรียนสังกัด-สพท_14_07_2558 (ประกอบอบรม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ)19 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแบบรายงานการใช้งบประมาณ(ต้นแบบและแกนนำเรียนร่วม)8 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่18 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
122 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่5,68 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่48 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่38 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่28 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติการ"Think for Excellence"7 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 2-17 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
117 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 57 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 47 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
124 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 37 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
17 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 27 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ 17 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
28 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ6 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแนวทางการสอนภาษาไทย BBL ป.๑ สพป.ชร.๑ (เอกสารแนบ ที่ ศธ ๐๔๐๔๓/๓๕๓๐ ลว ๓ กค ๕๘)6 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งแบบฟอร์มแผนการใช้งบประมาณโครงการ อบจ.ปี25593 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมงานด้านการบัญชี จำนวน 46 โรง3 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 5 โรงเท่านั้น1 ก.ค. 58กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36