จำนวนผู้ใช้งาน 14 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1195483 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1277 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
38 ครั้งบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับงบประมาณปี 2558-2559 (รหัสผ่าน: designobecgroup)3 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
25 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับฟังการบรรยายเพิเศษ (ม.ราชภัฏเชียงราย)3 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
98 ครั้งแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี583 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งแบบคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 25602 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
58 ครั้งแบบคำขอค่าซ่อมแซมและค่าก่อสร้าง 25602 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
96 ครั้งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา30 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งมาตรการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย30 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ29 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ 255828 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน รร. ปี 256027 ตุลาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
78 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"27 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและลงพื้นที่ภาคสนามเรื่อง"ASEAN กับ EU/OAS"26 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 220 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "เทคนิคการแนะแนวอาชีพสู่อนาคต 21"20 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งเงิน สำหรับรร.เพื่อจัดทำในระบบ e-GP งบกลาง ลงทุนขนาดเล็ก13 ตค. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม13 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว13 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งตัวอย่างราคากลาง,แนบท้ายสัญญา/ใบสั่งจ้าง12 ตค.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างตกลงจ้างปรับปรุงซ่อมแซม12 ตค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวันในกรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ (ม.แม่โจ้)8 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง เวรยาม6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
53 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้"เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิติการศึกษา"6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งแจ้งการโอนเงินคณะกรรมการตรวจการจ้าง6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ครู เข้าร่วมโครงการ การสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน2 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ศธ2 ตุลาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
56 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล2 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้แทน รร.เอกชน30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
106 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้แทนองค์กร30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
109 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
38 ครั้งการมอบนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 255825 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เวรยาม24 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ (ม.ราชภัฏเชียงราย)23 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งอนุมัติเงินงวดค่าสาธารณูปโภค23 กันยายน 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 122 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
43 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 222 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ17 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
97 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ17 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"France,Thailand and the GMS : Past-Present-Future"15 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
85 ครั้งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ปี 255914 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย14 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง10 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
113 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง10 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
121 ครั้งการนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน9 กันยายน58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30 ครั้งแจ้งเกณฑ์การประกวดหนูน้อยคนเก่ง เดี่ยวสะล้อ เดี่ยวซึง9 กันยายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 25588 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี25587 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
105 ครั้งแบบเยี่ยมชมการดำเนินงาน กญแจ 5 ดอก สำหรับโรงเรียนแกนนำ BBL6 กันยายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
53 ครั้งแจ้งเตือนการส่งเอกสารเบิกจ่าย4 กันยายน 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36