จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1243756 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1292 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
105 ครั้งคู่มือดำเนินการสอบอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-6 (สพป.ชร.1)13 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
84 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/255812 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียน 25 โรงที่ยังไม่ปริ้นข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ส่งสพป.เชียงราย เขต 112 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
23 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 255811 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครการคัดเลือกการอบรม"หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ"10 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
86 ครั้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์10 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ครั้งแจ้ง 16 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 58 ส่งสพฐ.โดยตรง9 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
115 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 59 พย.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งคุณลักษระครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 49 พย.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 39 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
67 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 59 เล่ม 29 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 59 เล่ม 19 พย. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
84 ครั้งแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC58 นักเรียนรายบุคคล ส่ง สพฐ.โดยตรง9 พ.ย. 2558กลุ่มนโยบายและแผน
53 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิตและการศึกษา6 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
87 ครั้งส่งร่าง รายชื่อกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครั้งที่ 65 ปี 2558 6 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
47 ครั้งบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับงบประมาณปี 2558-2559 (รหัสผ่าน: designobecgroup)3 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
30 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับฟังการบรรยายเพิเศษ (ม.ราชภัฏเชียงราย)3 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
107 ครั้งแจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี583 พฤศจิกายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งแบบคำขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 25602 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งแบบคำขอค่าซ่อมแซมและค่าก่อสร้าง 25602 พฤศจิกายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
106 ครั้งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา30 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งมาตรการในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย30 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ29 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ 255828 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน รร. ปี 256027 ตุลาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
86 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"27 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
102 ครั้งประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและลงพื้นที่ภาคสนามเรื่อง"ASEAN กับ EU/OAS"26 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศผลการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 220 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "เทคนิคการแนะแนวอาชีพสู่อนาคต 21"20 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
120 ครั้งรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งเงิน สำหรับรร.เพื่อจัดทำในระบบ e-GP งบกลาง ลงทุนขนาดเล็ก13 ตค. 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเวรยาม13 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว13 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
84 ครั้งตัวอย่างราคากลาง,แนบท้ายสัญญา/ใบสั่งจ้าง12 ตค.58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งตัวอย่างตกลงจ้างปรับปรุงซ่อมแซม12 ตค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวันในกรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ (ม.แม่โจ้)8 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่ง เวรยาม6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้"เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิติการศึกษา"6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งแจ้งการโอนเงินคณะกรรมการตรวจการจ้าง6 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร ครู เข้าร่วมโครงการ การสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน2 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
95 ครั้งการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ศธ2 ตุลาคม 2558ผู้ดูแลระบบ
58 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล2 ตุลาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้แทน รร.เอกชน30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
113 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้แทนองค์กร30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
116 ครั้งรายชื่อ กพท.ผู้ทรงคุณวุฒิ 30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
21 ครั้งการมอบนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ30 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 255825 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เวรยาม24 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ (ม.ราชภัฏเชียงราย)23 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งอนุมัติเงินงวดค่าสาธารณูปโภค23 กันยายน 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36