จำนวนผู้ใช้งาน 20 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1199644 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1278 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
16 ครั้งแบบฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 14 กันยายน 256014 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)13 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 7 - 8 กันยายน 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 5 กันยายน 25606 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52 ครั้งแจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 25602 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 1 กันยายน 25601 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 สิงหาคม 256030 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 28 ส.ค.256029 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 ประจำปี 256128 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
44 ครั้งแจ้งโอนเงิน 21 สิงหาคม 256022 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้งแจ้งโอนเงิน 22-23 สิงหาคม 256022 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 17 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้งโอนเงินเข้าบัญชี 16-17 สิงหาคม 256017 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 10 สิงหาคม 256015 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ รุ่นที่1710 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 9-10 สิงหาคม 256010 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ9 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งแจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 25609 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 8 สิงหาคม 25608 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 4 และ 7 ส.ค.25608 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31 ครั้งคูปองครู 607 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560(30%)3 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
47 ครั้งอัตรค่าโดยสารภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้/ตะวันตก3 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 3 สิงหาคม 25603 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งแบบฟอร์มใบสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 25602 ส ค 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 ครั้งแจ้งโอนเงิน 1 สิงหาคม 25601 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
39 ครั้งแจ้งโอนเงิน 31 กรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
81 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 27 กรกฎาคม 256028 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 26 กรกฎาคม 256026 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 24 - 26 ก.ค.256025 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนอาหารนักเรียนประจำพักนอน25 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
63 ครั้งแจ้ง โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักทรัพย20 กค 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 ครั้งอัตรค่าโดยสารภาคต่างๆ ยกเว้นภาคใต้/ตะวันตก19 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
36 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 12,13,19 ก.ค.6019 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์การเสนอประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมฯ18 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปี256018 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
54 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
49 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
50 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
82 ครั้งกิจกรรมเทศกาลบ้านวิทย์น้อย6012 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
39 ครั้งประกาศผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯตำแหน่งธุรการโรงเรียน ฉบับแก้ไข11 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 6 และ 1111 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งแจ้งโอนเงิน 5 กรกฎาคม 256011 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
33 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งนักการภารโรง4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36