กระดานข่าว ถาม-ตอบ โรงเรียนในสังกัด
สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
...............................................

ด้วยโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สบประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 สมารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
2.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
2.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็นครู
3. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 053 – 771787
4. เอกสารหลักฐานในการสมัคร มีดังนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) ที่ ระบุสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มที่ระบุ จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. วิธีการสอบคัดเลือก
5.1 ภาค ก
การสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจวิชาชีพครู และวิชาเอก จำนวน 50 คะแนน
5.2 ภาค ข
การสอบสัมภาษณ์ ประเมินความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จำนวน 50 คะแนน 6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค กรณีได้คะแนนรวมภาค ก และ ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบคะแนน ภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
7. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560
- 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน (ห้อง 231 อาคาร 2)
- 13..00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ห้องประชุมเล็กห้องธุรการ)
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ และผู้ผ่านการคัดเลือกได้สำรอง ภายในวันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ประกาศผลโดยตามเรียงลำดับที่จากผู้สอบที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


(นายเอนก ตาคำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม????????? 1.20.112.247 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:05 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 2000 Kb, Flash 2000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา แทรกลิงค์ iFrame


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานข่าว ถาม-ตอบ โรงเรียนในสังกัด สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)