กระดานข่าว ถาม-ตอบ โรงเรียนในสังกัด
สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหา ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทาง คณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูนาฏสิลป์
๑. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีการศึกษา)
ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๘,๕๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบของราชการ
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู

๓. การรับสมัคร
วันที่ ๘ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑. สำเนาใบประกาศนียบัตรแสดงวุฒิการศึกษาและ/หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือรับรองสิทธิหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันรับสมัคร จำนวน ๒ ใบ
๖. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๙. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

๕. เกณฑ์การคัดเลือก
1. การดำเนินการในการคัดเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงานจริง
2. โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจำนวน ๕ คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะครูในโรงเรียน

๖. วันสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
(ให้ผู้สอบสัมภาษณ์นำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก)
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป

๗. การรายงานตัวเข้าทำงาน
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งนำผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกัน
(ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ มีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป)
สุภาพร 10.10.0.184, 118.172.139.67 [ วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:11 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 2000 Kb, Flash 2000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา แทรกลิงค์ iFrame


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: กระดานข่าว ถาม-ตอบ โรงเรียนในสังกัด สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)